Klasa dwujęzyczna

               REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

§1

PODSTAWA PRAWNA

 

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów(Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późń. zm.)

·         Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Skarżysku -Kamiennej.

§2

ZASADY OGÓLNE

1.    Podstawą przyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej jest spełnienie jednego z dwóch warunków:

-   pozytywne zaliczenie pisemnego sprawdzianu kompetencji językowej do klasy dwujęzycznej i uzyskanie kwalifikującej do przyjęcia do Liceum liczby punktów określonych w "kryteriach przyznawania punktów".

-    posiadanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, określonych w załączniku do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora.

2.    Każdy kandydat musi znać podstawy języka angielskiego pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku.

 

§3

TERMINARZ REKRUTACJI

1.    Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 

2.    Do sprawdzianu kompetencji językowych muszą przystąpić wszyscy uczniowie zainteresowani podjęciem kształcenia w klasie dwujęzycznej.

3.    Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych odbędzie się w terminie:

pierwszy termin: dnia 08.06.2021 roku o godz. 17.00 (mała sala gimnastyczna)

 

Sprawdzian jest pisemnym testem językowym na poziomie A2+/B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i obejmuje zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu czytanego (reading comprehension) oraz zadania leksykalno-gramatyczne (use of English), typu słowotwórstwo, transformacje zdań, test wyboru (czas trwania: 60 minut).

Kandydaci, którzy z przyczyn losowych nie brali udziału w sprawdzianie w pierwszym terminie, przystępują do sprawdzianu w drugim terminie:

 

15.06.2021 roku o godz. 17.00 ( mała sala gimnastyczna)

 

4.      Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu:

       pierwszy termin do  10 czerwca 2021 r. do godz. 15:00.

       drugi termin do 17 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Wyniki zostaną opublikowane w elektronicznym systemie rekrutacji i będą dostępne dla każdego kandydata po zalogowaniu.

5.      Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego wynosi 245 punktów, z czego 45 punktów stanowi wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

6.      Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych znajdują się na stronie szkoły www.slowacki.info.pl w zakładce REKRUTACJA.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

REKRUTACJA ZASADNICZAskładanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz złożenie podania o wpisanie na listę osób przystępujących do sprawdzianu kompetencji językowych

od 17 maja w godz. 8.00-15.00 do 31 maja do godz. 15.00


przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego (I termin)

język angielski -  8.06.2021 godz. 17.00


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

do 10 czerwca do godz. 15.00


dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie (II termin)

15 czerwca godz. 17.00


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie

do 17 czerwca do godz. 15.00


uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty

od 25 czerwca w godz. 8.00-15.00 do 14 lipca  do godz. 15.00


weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 21 lipca do godz. 15.00


podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

22 lipca do godz.15.00


potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

od 23 lipca do 30 lipca do godz. 15.00podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia do godz. 15.00


poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

2 sierpnia


wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 sierpnia


sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCAskładanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (tylko w przypadku wolnych miejsc ogłoszonych

od 3 sierpnia w godz. 8.00-15.00 do 5 sierpnia  w godz. 8.00-15.00


przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym ani drugim terminie

6 sierpnia godz. 10:00


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

7 sierpnia do godz. 15.00


weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

13 sierpnia do godz. 15.00


podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

16 sierpnia do godz. 15.00


potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

od 17 sierpnia w godz. 8.00-15.00 do 20 sierpnia do godz. 15.00


podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23 sierpnia do  godz.15.00


poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

23 sierpnia


wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

26 sierpnia


sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie


 


 

ZAKRES MATERIAŁU

 z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej humanistyczno – prawnej.

 

Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I  z oddziałem dwujęzycznym opracowany został na poziomie A2+/B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Program nauczania w oddziale dwujęzycznym w liceum stanowi kontynuację programu nauczania szkoły podstawowej, jednak od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

 

Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

 

1. Sprawność rozumienia tekstu czytanego:

a) rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również przy pobieżnym czytaniu,

b) pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,

c) rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,

d) rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów;

e) wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.

 

2. Znajomość środków leksykalno – gramatycznych ( Use of English):

a) słowotwórstwo,

b) transformacje zdań,

c) test wyboru.

 

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych zadań:

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Present Perfect

Future Simple

2. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.

3. Podstawowe konstrukcje czasownikowe:

  użycie bezokolicznika

  użycie czasownika z końcówką -ing. po niektórych czasownikach

4. Zwroty z like, would like oraz look like.

5. Konstrukcja used to oraz be used to.

6. Konstrukcja z so i such.

7. Różnica między have been i have gone.

8. Czasowniki modalne: may, might, could, can’t, must i have to.

9. Konstrukcja going to.

10. Stopniowanie przymiotników; konstrukcja as …...as, too, enough.

11. Okresy warunkowe (typu 0, I, II).

12. Przyimki określające położenie.

13. Czasowniki regularne i nieregularne.

14. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb.

15. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

16. Przysłówki.

17. Liczebniki – główne i porządkowe.

18. Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); dzierżawcze (mine, yours etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); wzajemne (each other, one another); nieokreślone (some, any, every, no).

19. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, etc.Przykładowe ćwiczenia, które mogę pojawić się na sprawdzianie kompetencji językowych:

I. Słowotwórstwo

Od podanych wyrazów w nawiasie proszę utworzyć nowy wyraz (rzeczownik, czasownik, przymiotnik lub przysłówek) tak, aby zdanie było logiczne i poprawne gramatycznie.

1. I like wearing (fashion)    ……..      clothes.

2. They are walking so (slow)      ……..     .

3. I don`t want to (invitation)    ………    him to my birthday party.

4. The lion is a very (danger)     ………     animal.

5. (Protect)    ……..     of animals is very important.

Klucz: 1 – fashionable, 2 – slowly, 3 – invite, 4 – dangerous, 5 – protection

 

II. Transformacje

Proszę dokończyć drugie zdanie w taki sposób, aby znaczyło to samo co pierwsze oraz było logiczne i poprawne gramatycznie.

1.  My plan is to go to Italy in summer.

     I`m      …..

2. The day was so nice!

     It was     …..

3. I last saw him in January.

     I have not     …..

4. I don`t have enough money. I can`t go there.

     If I had     …..

5. Nobody helped me to make this cake.   

     I made    ……

Klucz: 1 – I`m going to go to Italy in summer.

           2 – It was such a nice day.

           3 – I have not seen him since January.

           4 – If I had enough money, I would (could) go there.

           5 – I made this cake myself.

 

III. Test wyboru

Proszę zakreślić prawidłową odpowiedź. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa!

1. You      …..     repair the bike. I have already repaired it.

     a) can`t                   b) needn`t                 c) mustn`t

2. Do you mind     …..     the window?

     a) open                   b) to open                 c) opening

3.      …..      your sweater! It`s so hot in here!

      a) Take off             b) Take away              c) Take out

4. Paul is the     ……     in the class.

     a) most tall             b) taller                       c) tallest

5. I haven`t talked to her     …..      I came back from England.

     a) for                      b) after                      c) since

Klucz: 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – c, 5 – c.

 

 

 


Pliki do pobrania

ulotka.pdf

plakat klasa dwujęzyczna.pdf