Klasa dwujęzyczna

             

               REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

ROK SZKOLNY 2022/2023

§1

PODSTAWA PRAWNA 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
  3. Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa świętokrzyskiego.
  4. Zasady naboru na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski.
  5. Zarządzenie nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023 .
  6. Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Skarżysku -Kamiennej.

§2

ZASADY OGÓLNE

1.    Podstawą przyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej jest spełnienie jednego z dwóch warunków:

-   pozytywne zaliczenie pisemnego sprawdzianu kompetencji językowej do klasy dwujęzycznej i uzyskanie kwalifikującej do przyjęcia do Liceum liczby punktów określonych w "kryteriach przyznawania punktów".

-    posiadanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, określonych w załączniku do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora.

2.    Każdy kandydat musi znać podstawy języka angielskiego lub niemieckiego pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku.

 

§3

TERMINARZ REKRUTACJI

1.    Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. 

2.    Do sprawdzianu kompetencji językowych muszą przystąpić wszyscy uczniowie zainteresowani podjęciem kształcenia w klasie dwujęzycznej.

3.    Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego  lub niemieckiego do klas dwujęzycznych odbędzie się w terminie:

·         pierwszy termin: dnia 14.06.2022 roku o godz. 17.00 (mała sala gimnastyczna)

Sprawdzian jest pisemnym testem językowym na poziomie A2+/B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i obejmuje zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz zadania leksykalno-gramatyczne, typu słowotwórstwo, transformacje zdań, test wyboru (czas trwania: 60 minut).

·         Kandydaci, którzy z przyczyn losowych nie brali udziału w sprawdzianie w pierwszym terminie, przystępują do sprawdzianu w drugim terminie:

06.07.2022 roku o godz. 12.00 ( mała sala gimnastyczna) 

4.      Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu:

       pierwszy termin do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

       drugi termin do 9 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Wyniki zostaną opublikowane w elektronicznym systemie rekrutacji i będą dostępne dla każdego kandydata po zalogowaniu.

5.      Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego wynosi 245 punktów, z czego 45 punktów stanowi wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

6.      Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych znajdują się na stronie szkoły www.slowacki.info.pl w zakładce REKRUTACJA.

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

REKRUTACJA ZASADNICZAskładanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz złożenie podania o wpisanie na listę osób przystępujących do sprawdzianu kompetencji językowych

od 16.05.2022r.

            do 31.05.2022

do godz. 15.00


przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego (I termin -język angielski lub niemiecki)

14.06.2022

             godz. 17.00


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

do 21.06.2022r.

           do godz. 15.00


dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie (II termin – język angielski lub niemiecki)

06.07.2022r.

             godz.12.00


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie

do 09.07.2022r.

           do godz. 15.00


uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty

od 24.06.2022r.

           do 13.07.2022r.


podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

21.07.2022r.

           do godz.15.00


potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 22.07.2022r

            do 29.07.2022r.podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

01.08.2022r.

              do godz.14:00


poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

01.08.2022r.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCAskładanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (tylko w przypadku wolnych miejsc ogłoszonych

od 02.08.2022r.

           do 04.08.2022r.

do godz.15:00


przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym ani drugim terminie

08.08.2022r.

              godz. 12.00


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

do 12.08.2022r.

             do godz. 15.00


podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

11.08.2022r.


potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

od 12.08.2022r.

             do 22.08.2022r.


podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23 08.2022r.

            do  godz.15.00


poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

23.08.2022r.


§ 4

Regulamin rekrutacji do klas dwujęzycznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej stanowi integralną część regulaminu rekrutacji do klas pierwszych tego też liceum.

ZAKRES MATERIAŁU

z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej humanistyczno – prawnej.

Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I  z oddziałem dwujęzycznym opracowany został na poziomie A2+/B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Program nauczania w oddziale dwujęzycznym w liceum stanowi kontynuację programu nauczania szkoły podstawowej, jednak od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

1. Sprawność rozumienia tekstu czytanego:

a) rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również przy pobieżnym czytaniu,

b) pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,

c) rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,

d) rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów;

e) wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.

2. Znajomość środków leksykalno – gramatycznych ( Use of English):

a) słowotwórstwo,

b) transformacje zdań,

c) test wyboru.

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych zadań:

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Present Perfect

Future Simple

2. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.

3. Podstawowe konstrukcje czasownikowe:

  użycie bezokolicznika

  użycie czasownika z końcówką -ing. po niektórych czasownikach

4. Zwroty z like, would like oraz look like.

5. Konstrukcja used to oraz be used to.

6. Konstrukcja z so i such.

7. Różnica między have been i have gone.

8. Czasowniki modalne: may, might, could, can’t, must i have to.

9. Konstrukcja going to.

10. Stopniowanie przymiotników; konstrukcja as …...as, too, enough.

11. Okresy warunkowe (typu 0, I, II).

12. Przyimki określające położenie.

13. Czasowniki regularne i nieregularne.

14. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb.

15. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

16. Przysłówki.

17. Liczebniki – główne i porządkowe.

18. Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); dzierżawcze (mine, yours etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); wzajemne (each other, one another); nieokreślone (some, any, every, no).

19. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, etc.

Przykładowe ćwiczenia, które mogę pojawić się na sprawdzianie kompetencji językowych z języka angielskiego:

I. Słowotwórstwo

Od podanych wyrazów w nawiasie proszę utworzyć nowy wyraz (rzeczownik, czasownik, przymiotnik lub przysłówek) tak, aby zdanie było logiczne i poprawne gramatycznie.

1. I like wearing (fashion)    ……..      clothes.

2. They are walking so (slow)      ……..     .

3. I don`t want to (invitation)    ………    him to my birthday party.

4. The lion is a very (danger)     ………     animal.

5. (Protect)    ……..     of animals is very important.

Klucz: 1 – fashionable, 2 – slowly, 3 – invite, 4 – dangerous, 5 – protection

II. Transformacje

Proszę dokończyć drugie zdanie w taki sposób, aby znaczyło to samo co pierwsze oraz było logiczne i poprawne gramatycznie.

1.  My plan is to go to Italy in summer.

     I`m      …..

2. The day was so nice!

     It was     …..

3. I last saw him in January.

     I have not     …..

4. I don`t have enough money. I can`t go there.

     If I had     …..

5. Nobody helped me to make this cake.   

     I made    ……

Klucz: 1 – I`m going to go to Italy in summer.

           2 – It was such a nice day.

           3 – I have not seen him since January.

           4 – If I had enough money, I would (could) go there.

           5 – I made this cake myself.

III. Test wyboru

Proszę zakreślić prawidłową odpowiedź. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa!

1. You      …..     repair the bike. I have already repaired it.

     a) can`t                   b) needn`t                 c) mustn`t

2. Do you mind     …..     the window?

     a) open                   b) to open                 c) opening

3.      …..      your sweater! It`s so hot in here!

      a) Take off             b) Take away              c) Take out

4. Paul is the     ……     in the class.

     a) most tall             b) taller                       c) tallest

5. I haven`t talked to her     …..      I came back from England.

     a) for                      b) after                      c) since

Klucz: 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – c, 5 – c

 

 

 

 

 

 

Zakres materiału z języka niemieckiego

 

1.       Zagadnienia tematyczne

 

 

Tematyka

Szczegółowe zagadnienia

tematyczne

Przykładowe intencje komunikacyjne

 

człowiek

dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres

zamieszkania)

Uczeń potrafi:

- pozdrowić i pożegnać grupę znajomych i przyjaciół.

- podać swoje imię i nazwisko oraz pochodzenie.

 - powiedzieć, jaki jest jego język ojczysty.

- wyrazić w prosty sposób uczucia radości i strachu. 

- opowiedzieć o swoim hobby.

- opisać swoje rzeczy osobiste.

- po przybyciu do hotelu wypełnić formularz meldunkowy.

- przedstawić się na czacie i zapytać innych o ich zainteresowania.

- powiedzieć koleżance/koledze, co robi i jakie jest jej/jego hobby.

- powiedzieć, skąd pochodzi i gdzie mieszka.

wygląd zewnętrzny i cechy

charakteru

uczucia i

emocje

umiejętności i

zainteresowania

rzeczy osobiste


 

 

 

miejsce zamieszkania

dom i jego okolica

Uczeń potrafi:

- powiedzieć, jakiej czynności nie lubi wykonywać w domu, a jakie sprawiają mu przyjemność.

- opisać koleżance/ koledze, gdzie mieszka i jak do niej/niego dotrzeć.

- opisać, gdzie i jak mieszka.

- zrozumieć informacje dotyczące pomieszczeń w mieszkaniu.

- w ogłoszeniach drobnych dotyczących wynajmu mieszkania wyszukać liczbę pokoi, wielkość mieszkania i cenę.

- przetłumaczyć proste pytania dotyczące położenia i wielkości mieszkania.

pomieszczenia i wyposażenie

domu

prace domowe

edukacja

szkoła i jej

pomieszczenia

Uczeń potrafi:

- odpowiedzieć znajomej osobie, w jakiej szkole się uczy.

- opisać siebie i swoją klasę w prostych słowach, skierowanych do szkoły partnerskiej.

- opisać szkołę, do której uczęszcza, i napisać, czego się tam uczy.

- opisać, do której klasy chodzi, jakich ma kolegów i atmosferę w klasie.

 

Przedmioty

nauczania

uczenie się

Przybory

szkolne

życie szkoły


 

 

 

praca

popularne

zawody

Uczeń potrafi:

- podczas rozmowy w prosty sposób powiedzieć o swoim wykształceniu.

- przetłumaczyć popularne zawody i określić miejsce pracy.

 

miejsca pracy

życie prywatne

rodzina, znajomi i

przyjaciele

Uczeń potrafi:

- w prosty sposób opowiedzieć o swojej rodzinie.

- zaprosić koleżankę/kolegę na urodziny.

- opowiedzieć o ważniejszym wydarzeniu rodzinnym.

- opisać siebie i swoją rodzinę.

- zrozumieć informacje dotyczące wielkości rodziny.

 

czynności życia

codziennego

Określanie

czasu

formy spędzania

wolnego czasu

urodziny, święta


żywienie

artykuły

spożywcze

Uczeń potrafi:

- zamówić coś do jedzenia i picia oraz poprosić o rachunek.

-opowiedzieć o swoich przyzwyczajeniach żywieniowych.

- napisać prosty przepis kulinarny.

- wyjaśnić, jakie potrawy chętnie jada, których nie jada lub nie może jeść.

- zrozumieć objaśnienia dotyczące przyrządzania potraw.

 

posiłki

lokale gastronomiczne

zakupy i usługi

rodzaje

sklepów

Uczeń potrafi:

- zrobić zakupy w sklepie z obsługą, pytając o towary i ceny.

- napisać listę zakupów.

- podać w sklepie dane dotyczące ilości i wielkości.

- powiedzieć koleżance/koledze, co powinna/powinien załatwić.

- w ulotce z hipermarketu zrozumieć informacje dotyczące artykułów w promocji.

- zrozumieć na tablicy informacyjnej w domu towarowym poszczególne hasła (artykuły sportowe, odzież, artykuły spożywcze).

- przekazać informacje na temat ceny towaru.

towary i ich

cechy

sprzedawanie i

kupowanie

środki płatnicze

korzystanie z usług

podróżowanie

i turystyka

środki

transportu i

Uczeń potrafi:

-  poprosić o opisanie drogi, np. do basenu.


 

korzystanie z

nich

- kupić bilet.

- napisać kartkę z wakacji.

- opowiedzieć chronologicznie krótką podróż.

- opisać swoją codzienną drogę do szkoły.

- zrozumieć krótką informację na lotnisku.

- zrozumieć pozdrowienia z wakacji. Potrafi z rozkładu jazdy -- wyszukać informacje dotyczące czasu odjazdu i przyjazdu pociągu.

- wyszukać z oferty wakacyjnej informacje dotyczące terminu, czasu wycieczki i celu wycieczki.

 

orientacja w

terenie

hotel

wycieczki

kultura

uczestnictwo w kulturze

Uczeń potrafi:

- opowiedzieć o ulubionej muzyce i rodzaju muzyki, której nie lubi.

- opowiedzieć o zwyczajach w swoim kraju. produkcja

- napisać zaproszenie na imprezę muzyczną w swojej szkole.

 

tradycje i zwyczaje

sport

dyscypliny

sportowe

Uczeń potrafi:

- powiedzieć, dlaczego np. nie chce jeździć na rowerze.

- podać informacje o uprawianych dyscyplinach sportowych.

- opisać ulubioną dyscyplinę sportową.

sprzęt sportowy

obiekty

sportowe

Uprawianie

sportu


 

 

 

 

zdrowie

Samopoczucie

Uczeń potrafi:

-  powiedzieć, że boli ją/go głowa.

- odpowiedzieć na pytanie dotyczące samopoczucia.

- w aptece poprosić o leki.

- zanotować sobie sposób zażywania leku.

- zrozumieć zalecenie lekarza, jak często i w jakiej dawce ma zażyć lekarstwa.

 

choroby, ich objawy i leczenie

świat przyrody

Pogoda

Uczeń potrafi:

- opowiedzieć, jaka jest pogoda.

-  opisać ulubioną porę roku. Potrafi opisać widok z  okna.

- w prosty sposób opisać swoje ulubione zwierzę.

- w prosty sposób napisać na kartce z wakacji, jaka jest pogoda.

- z usłyszanej prognozy pogody wychwycić temperatury zapowiadane na następny dzień.

- przy pomocy mapy pogody zrozumieć prognozę pogody.

 

pory roku

rośliny i

zwierzęta

Krajobraz


 

2.       Zagadnienia gramatyczne

 

 

 

 

Poziom A1

Składnia

Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące, np.:

Ich komme aus Deutschland. Kommst du aus Deutschland? Komm!

Szyk wyrazów w zdaniach z czasownikiem modalnym, w czasie Perfekt i z

czasownikami rozdzielnie złożonymi, np.:

Ich möchte nach Deutschland fahren.

Er hat Computer gespielt..

Ich stehe um 7 Uhr auf.

Szyk wyrazów: prosty, przestawny, np.:

Ich lerne am Nachmittag. Am Nachmittag lerne ich?

Przeczenia: nein, nicht, kein, np.:

Nein, ich schwimme nicht.

Das ist keine Katze.

Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, und, sondern, deshalb,

sonst, np.:

Er lernt und sein Bruder hört Musik.

Ich treibe Sport, deshalb bin ich gesund.

Czasownik

Czas teraźniejszy: Präsens, np.:

Ich wohne in Berlin.

Czas przeszły  Perfekt: gehen, fahren, nehmen, schlafen, essen, trinken, kommen,

machen, np.:

Anna ist in die Schule gegangen.

Wir haben Pizza gegessen.


 

 

Czasowniki posiłkowe: sein, haben, np.:

Ich bin zu spät gekommen. Wir haben lange gearbeitet.

Czasowniki zwrotne, np.:

Die Kinder waschen sich.

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, np.:

Er erklärt die Aufgabe.

Thomas lädt Eva zur Party ein.

Czasowniki modalne: mögen, müssen, wollen, können, nicht dürfen, np.:

Ich mag Pizza

Wir müssen heute lernen.

Tryb rozkazujący, np.:

Mach die Tür auf!

Rekcja najczęściej używanych czasowników, np.:

Ich interessiere mich für Sport.

Rzeczownik

Rodzaj rzeczownika, np.:

der Tisch, die Kommode, das Bett

Odmiana rzeczownika

Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego, użycie rzeczownika bez rodzajnika, np.:

Das ist ein Kuli. Der Kuli ist blau.

Ich höre Radio.

Deklinacja rzeczownika w mianowniku, celowniku i bierniku po rodzajniku określonym, np.:

der Schüler, den Schüler

Deklinacja rzeczownika w mianowniku, celowniku i bierniku po rodzajniku nieokreślonym, np.:

ein Kind, einem Kind, ein Kind

Rzeczowniki złożone, np. das Wohnzimmer

Liczba pojedyncza rzeczownika, np. der Kuli

Liczba mnoga rzeczownika, np. die Kulis


Zaimek

Odmiana zaimków osobowych w mianowniku i bierniku, np.:

Er ist jung.

Ich finde ihn Freundlich.

Odmiana zaimków dzierżawczych w mianowniku i bierniku, np.:

Das ist mein Vater.

Brauchst du meinen Taschenrechner?

Zaimek nieosobowy es, np.

Es regnet. Es schneit

Zaimki pytające: wer?, was?, wo?, woher?, wie?, np.:

Woher kommst du?

Wo wohnst du?

Zaimek nieokreślony man, np.

In der Schule lernt man.

Liczebnik

Liczebniki główne, np.:

null, drei, hundert

Liczebniki porządkowe, np.

der erste Februar

Przysłówek

Przysłówki określające czas i miejsce, np.:

gestern, heute, dort, hier

Przyimek

Przyimki czasowe: um, von – bis, vor, nach oraz przyimki w zwrotach, np.:

Am Samstag habe ich frei.

Von 19 bis 21Uhr sehen wir fern.

 

 


Pliki do pobrania

plakat klasa dwujęzyczna.pdf

ulotka dwujezyczne.pdf