Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W  ROKU  SZKOLNYM 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Rozdział 6 art. 130 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

3.    Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa świętokrzyskiego.

4.    Zasady naboru na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski.

§1

 

Rekrutację do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku- Kamiennej prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

                                              

§2

 

Zasady obsługi Systemu Elektronicznego Naboru

 

Nabór do szkoły jest prowadzony poprzez Elektroniczny System Naboru.

 

1.  Szkoły podstawowe powiatu skarżyskiego wprowadzą do Systemu dane dotyczące uczniów klas VIII. Wszyscy uczniowie klas VIII szkół podstawowych powiatu skarżyskiego otrzymają w swojej szkole login oraz indywidualne hasło dostępu do systemu. Od chwili uruchomienia dostępu do Systemu kandydat będzie mógł zmienić hasło na takie, jakie mu odpowiada. W przypadku jego zapomnienia należy zgłosić się do swojej szkoły podstawowej. Kandydaci spoza powiatu  skarżyskiego  będą  sami  zakładali   swoje   konto   na   stronie   internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, w którym podadzą wymagane dane osobowe oraz ustalą swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu.

 

Możliwość ta dostępna będzie w Systemie od dnia 17 maja 2021 roku.

 

Dane osobowe kandydata będą dostępne jedynie w szkole podstawowej, do którego uczęszcza kandydat oraz w szkole, do której kandydat zostanie przyjęty.

Czynności związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do internetu, jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości to pomocy udzieli mu jego szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której kandyduje.

 

2.  Od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 System będzie dostępny dla kandydatów. Po zalogowaniu się do Systemu kandydat sprawdzi, czy jego dane osobowe są poprawnie wprowadzone. W tym okresie kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski wybierają na stronie internetowej Systemu szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

 

·         kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

·         kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,

·         kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. Preferencje. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

 

3.  Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 do godz. 15.00 — w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły można składać elektronicznie w wyznaczonym terminie na adres poczty elektronicznej szkoły poczta@slowacki.info.pl

 

4.  Do dnia 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły - jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których ósmoklasista kandyduje (maksymalnie do 3 szkół):

 

Uwaga: kandydat do klasy dwujęzycznej w I liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku -Kam. dostarcza podanie w terminie do 31 maja 2021 r.

 

5.  Dodatkowo: kandydat wypełnia podanie o wpisanie na listę osób przystępujących do sprawdzianu kompetencji językowych (dostępne na stronie szkoły) i dostarcza do szkoły lub przesyła na adres poczty elektronicznej szkoły  poczta@slowacki.info.pl  w terminie do 31 maja 2021 r.

 

·       podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna),

·       jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane, o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się w systemie - należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie,

·       do czasu otrzymania informacji o akceptacji podania, nie wolno zmieniać  w Systemie preferencji, ponieważ podanie zostanie odrzucone - informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

 

6.  W terminie od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku do godz. 15.00 kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dostarcza tyle kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, ile szkół wybrał na podaniu.

7.  Do dnia 15 lipca 2021 roku do godz. 12.00 następuje weryfikacja przez szkoły ponadpodstawowe dostarczonych podań.

8.  Od 17 maja 2021 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do Systemu sprawdzić ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

 

W powyższym terminie kandydat ma możliwość zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zmiany szkół do których kandyduje.

 

9.  Do 14 lipca 2021 roku do godziny 15.00 kandydaci wprowadzają do Systemu dane o ocenach końcoworocznych i wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

 

W terminie od 25 czerwca 2021 do dnia 15 lipca 2021 do godz. 15:00 następuje weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydata.

 

W dniu 19 lipca 2021 roku w godzinach 8:00 – 12:00 następuje porządkowanie list chętnych.

 

10. W dniu 22 lipca 2021 roku następuje publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Kandydat zostaje przez System przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole - najwyższego przez kandydata określonego wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół listy podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół.

 

W dniu 22 lipca 2021 roku od godziny 14.00 w Systemie jest dostępna dla każdego informacja o wolnych miejscach w poszczególnych klasach i szkołach.

 

11. W terminie od 23 do 30 lipca 2021 roku do godziny 15.00 kandydaci doręczają oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły, do której zostali zakwalifikowani.

 

Nie przedłożenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

 

12. W dniu 2 sierpnia 2021 roku do godziny 14.00 następuje publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

W Systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół listy podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół.

 

§3

 

Informacje ogólne

 

1.     W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie pięciu klas pierwszych.

2.     Planuje się utworzenie klas:

 

1A - dwujęzycznej  humanistyczno- prawnej   -  24 miejsca

1B - matematyczno-fizycznej                             -  30 miejsc

1C - biologiczno-chemiczna                               -  30 miejsc

1D – lingwistycznej                                             -  30 miejsc

1E - informatyczno-językowej                           -  30 miejsc

 

3.      Kandydat może wybierać oddziały i języki obce tylko zgodnie z ofertą szkoły.

4.      Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski.

5.      Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym w I LO są:

 

·         biologia

·         chemia

·         matematyka

·         fizyka

·         geografia

·         informatyka

·         język angielski

·         język niemiecki

·         język polski

·         język rosyjski

·         język hiszpański

·         historia

·         wiedza o społeczeństwie.

 

6.      W każdej klasie narzucone są dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym, których uczniowie uczą się od klasy pierwszej.

7.      Trzeci przedmiot jest realizowany w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej. Zajęcia z tego przedmiotu mogą się odbywać w grupach międzyoddziałowych (oprócz klasy dwujęzycznej i biologiczno – chemicznej).

8.      Utworzenie grupy międzyoddziałowej jest warunkowane odpowiednią liczebnością chętnych i warunkami organizacyjnymi.

9.      Kandydat ma prawo, z zastrzeżeniem §3 punkt 10., wskazać preferowany drugi język obcy nowożytny, spośród:

 

·         języka niemieckiego

·         języka hiszpańskiego

·         języka rosyjskiego.

 

10.   Utworzenie grupy drugiego języka obcego uwarunkowane jest przepisami prawa i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

 

§4

 

Oferta edukacyjna

 

KLASA 1A - DWUJĘZYCZNA  HUMANISTYCZNO-PRAWNA

 

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej jest historia i wiedza o społeczeństwie w zakresie dwujęzycznym.

 

Językiem obowiązkowym jest język angielski dwujęzyczny od klasy pierwszej.

 

Drugim językiem obcym do wyboru jest język niemiecki, hiszpański albo język rosyjski z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

 

Koło matematyczne oraz zajęcia z native speakerem.

 

 

KLASA 1B- MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są matematyka i fizyka, a od klasy drugiej język angielski.

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

Koło matematyczne i metody numeryczne.

 

 

KLASA 1C – BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej biologia i chemia.

 

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

 

Koło chemiczne i matematyczne.

 

 

KLASA 1D - LINGWISTYCZNA

 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej jest język polski i język angielski.

 

Od klasy drugiej trzecim przedmiotem do wyboru przez ucznia, z zastrzeżeniem § 3 punkt 8, jest przedmiot wybrany spośród wskazanych: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka,  język hiszpański,  język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie.

 

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

 

Koło matematyczne i zajęcia native speakerem.

 

 

KLASA 1E – INFORMATYCZNO - JĘZYKOWA

 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są informatyka i język angielski.

 

Od klasy drugiej trzecim przedmiotem do wyboru przez ucznia, z zastrzeżeniem § 3 punkt 8, jest przedmiot wybrany spośród wskazanych: biologia, geografia, historia, matematyka,  język hiszpański,  język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie.

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

 

Koło e-sport i nauka drukowania w 3D.

 

§5

 

Zasady rekrutacji

 

O przyjęciu do wybranej przez kandydata klasy pierwszej I LO w Skarżysku -Kam. decyduje suma punktów uzyskanych jako:

1.  wynik egzaminu ósmoklasisty

2.  punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki

3.  punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z dwóch obowiązkowych zajęć spośród: języka angielskiego, fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie (punktowane będą te dwa przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny)

4.  punkty uzyskane za szczególne, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

Wyrażone w punktach procentowych wyniki egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty w rekrutacji według algorytmu:

język polski                 – mnoży się przez 0,35;

matematyka                 – mnoży się przez 0,35;

język obcy nowożytny - mnoży się przez 0,30.

  Za wyniki egzaminu kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

 

Obowiązuje następujący sposób przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły na punkty w rekrutacji:

·         celujący              -  18 punktów

·         bardzo dobry       -  17 punktów

·         dobry                  -  14 punktów

·         dostateczny         -    8 punktów

·         dopuszczający     -    2 punkty

Za oceny uzyskane na świadectwie kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty.

 

Za uzyskanie świadectwa ukończenie szkoły z wyróżnieniem przyznaje się kandydatowi      7 punktów.

 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

Za szczególne osiągnięcia w konkursach, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, kandydat może uzyskać maksymalnie 18 pkt.

 

 

Osiągnięcia podlegające punktacji:

a)      potwierdzone osiągnięcia w zawodach wiedzy organizowanych przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

         laureat     - 7 pkt.

         finalista   - 5 pkt.

b)      potwierdzone osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

finalista jednego konkursu przedmiotowego                      -   7 pkt.

finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych    - 10 pkt.

c)      potwierdzone wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

         międzynarodowym   - 4 pkt.

         krajowym                  - 3 pkt.

         wojewódzkim           -  2 pkt.

         powiatowym             - 1 pkt.

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przy przyjęciu do szkoły bierze się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych wg kryteriów określonych w §13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły (z wyjątkiem kandydatów do klasy dwujęzycznej) może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 

Podstawą do ubiegania się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (uzyskanie minimum 23 pkt. na 45 pkt. możliwych do uzyskania).

Kandydat do klasy dwujęzycznej może uzyskać maksymalnie 245 punktów, z czego maksymalnie 45 punktów stanowi wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

 

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od wyżej wymienionych kryteriów.

 

W klasie dwujęzycznej kandydaci posiadający status laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego są automatycznie kwalifikowani  do tego oddziału i zostają zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych, otrzymując maksymalną ilość 245 punktów. Natomiast laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z  innych przedmiotów niż język angielski otrzymują maksymalną ilość 200 punktów oraz zobowiązani są do pozytywnego zaliczenia sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego.

 

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

         wielodzietność rodziny kandydata;

         niepełnosprawność kandydata;

         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

         objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

 

§6

 

Terminy naboru

 

17.05.2021 r. – 21.06.2021 r.     - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (z wyjątkiem klasy

                                                      dwujęzycznej)

 

25.06.2021 r. -14.07.2021 r.        - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

                                                        i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;   

                                                          

22.07.2021 r.                                - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych

                                                       i niezakwalifikowanych;

 

23.07.2021 r. -30.07.2021 r.   - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie

                                                   oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu

                                                   ósmoklasisty;

 

2.08.2021 r.          - publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

REKRUTACJA ZASADNICZAskładanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz złożenie podania o wpisanie na listę osób przystępujących do sprawdzianu kompetencji językowych

od 17 maja w godz. 8.00-15.00 do 31 maja do godz. 15.00


przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego (I termin)

język angielski -  8.06.2021 godz. 17.00


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

do 10 czerwca do godz. 15.00


dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie (II termin)

15 czerwca godz. 17.00


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie

do 17 czerwca do godz. 15.00


uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty

od 25 czerwca w godz. 8.00-15.00 do 14 lipca  do godz. 15.00


weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 21 lipca do godz. 15.00


podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

22 lipca do godz.15.00


potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

od 23 lipca do 30 lipca do godz. 15.00podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia do godz. 15.00


poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

2 sierpnia


wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 sierpnia


Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie

 


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCAskładanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (tylko w przypadku wolnych miejsc ogłoszonych

od 3 sierpnia w godz. 8.00-15.00 do 5 sierpnia  w godz. 8.00-15.00


przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym ani drugim terminie

6 sierpnia godz. 10:00


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

7 sierpnia do godz. 15.00


weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

13 sierpnia do godz. 15.00


podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

16 sierpnia do godz. 15.00


potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

od 17 sierpnia w godz. 8.00-15.00 do 20 sierpnia do godz. 15.00


podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23 sierpnia do  godz.15.00


poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

23 sierpnia


wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

26 sierpnia


sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie


 

§7

 

Sytuacje nieuregulowane regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami wyższego rzędu.