Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W  ROKU  SZKOLNYM 2022/2023

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
 3. Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa świętokrzyskiego.
 4. Zasady naboru na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski.
 5. Zarządzenie nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023 .

 § 1

Rekrutację do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku- Kamiennej prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

  § 2

Zasady obsługi Systemu Elektronicznego Naboru 

Nabór do szkoły jest prowadzony poprzez Elektroniczny System Naboru

 1. Szkoły podstawowe powiatu skarżyskiego wprowadzą do Systemu dane dotyczące uczniów klas VIII. Wszyscy uczniowie klas VIII szkół podstawowych powiatu skarżyskiego otrzymają w swojej szkole login oraz indywidualne hasło dostępu do Od chwili uruchomienia dostępu do Systemu kandydat będzie mógł zmienić hasło na takie, jakie mu odpowiada. W przypadku jego zapomnienia należy zgłosić się do swojej szkoły podstawowej. Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego  będą  sami  zakładali   swoje   konto   na   stronie   internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, w którym podadzą wymagane dane osobowe oraz ustalą swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu. 

Możliwość ta dostępna będzie w Systemie od dnia 16 maja 2022 roku. 

Dane osobowe kandydata będą dostępne jedynie w szkole podstawowej, do którego uczęszcza kandydat oraz w szkole, do której kandydat zostanie przyjęty.

Czynności związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do internetu, jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości to pomocy udzieli mu jego szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której kandyduje. 

 1. Od 16 maja 2022 roku do 20 czerwca 2022 roku do godz. 15.00 System będzie dostępny dla kandydatów.      Po zalogowaniu się do Systemu kandydat sprawdzi, czy jego dane osobowe są poprawnie wprowadzone. W tym okresie kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski wybierają na stronie internetowej Systemu szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
 • kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
 • kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
 • kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 1. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 16 maja 2022 roku do 20 czerwca 2022 do godz. 15:00.
 1. Do dnia 20 czerwca 2022 roku do godz. 15.00 podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły - jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których ósmoklasista kandyduje (maksymalnie do 3 szkół): 

Uwaga: kandydat do klasy dwujęzycznej w I liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku -Kam. dostarcza podanie w terminie do 31 maja 2022 r.

 • podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna),
 • jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane, o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się w systemie - należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie,
 • do czasu otrzymania informacji o akceptacji podania, nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ podanie zostanie odrzucone - informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu.      W tym przypadku należy ponownie dostarczyć podanie do szkoły pierwszego

5.      W terminie od 24 czerwca 2022 roku do 13 lipca 2022 roku do 15.00 kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dostarcza tyle kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, ile szkół wybrał na podaniu.

6.      Do dnia 08.07.2022 r. następuje przez szkoły ponadpodstawowe weryfikacja danych o osiągnięciach.

 1. Do dnia 15 lipca 2022 roku  następuje weryfikacja przez szkoły ponadpodstawowe dostarczonych podań.
 2. Od 17 maja 2022 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do Systemu sprawdzić ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

W powyższym terminie kandydat ma możliwość zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zmiany szkół do których kandyduje.

     8. Do 13 lipca 2022 roku do godziny 15.00 kandydaci wprowadzają do Systemu dane o ocenach końcoworocznych i wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

W terminie od 24 czerwca 2022 do dnia 15 lipca 2022 do godz. 15:00 następuje weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydata.

W dniu 19 lipca 2022 roku w godzinach 8:00 – 12:00 następuje porządkowanie list chętnych.

           9. W dniu 21 lipca 2022 roku następuje publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydat zostaje przez System przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole - najwyższego przez kandydata określonego wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. 

W dniu 21 lipca 2022 roku od godziny 14.00 w Systemie jest dostępna dla każdego informacja o wolnych miejscach w poszczególnych klasach i szkołach. 

 1. W terminie od 22 do 29 lipca 2022 roku do godziny 15.00 kandydaci doręczają oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły, do której zostali przyjęci, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wprowadzenie potwierdzeń woli podjęcia nauki.

Nie przedłożenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

 1. W dniu 1 sierpnia 2022 roku do godziny 14.00 następuje publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

W Systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

§ 3

Informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest utworzenie siedmiu klas pierwszych
 2. Planuje się utworzenie klas: 

1A - dwujęzycznej  humanistyczno- prawnej   -  30 miejsca

1B - matematyczna                                              -  30 miejsc

1C - biologiczno-chemiczna                                -  30 miejsc

1D – lingwistycznej                                              -  30 miejsc

1E - dwujęzyczna biologiczna                            -  30 miejsc

1F - informatyczno - językowa                           - 30 miejsc

1G - geograficzno- ekonomiczna                         - 30 miejsc

 1. Kandydat może wybierać oddziały i języki obce tylko zgodnie z ofertą szkoły.
 2. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski.
 3. Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym w I LO są:
 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język polski
 • język rosyjski
 • język hiszpański
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie.
 1. W każdej klasie narzucone są dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym, których uczniowie uczą się od klasy
 2. Trzeci przedmiot jest realizowany w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej. Zajęcia z tego przedmiotu mogą się odbywać w grupach między oddziałowych (oprócz klasy dwujęzycznej i biologiczno – chemicznej).
 3. Utworzenie grupy między oddziałowej jest warunkowane odpowiednią liczebnością chętnych i warunkami
 4. Kandydat ma prawo, z zastrzeżeniem 3 punkt 10., wskazać preferowany drugi język obcy nowożytny, spośród:
 • języka niemieckiego
 • języka hiszpańskiego
 • języka
 1. Utworzenie grupy drugiego języka obcego uwarunkowane jest przepisami prawa i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

 § 4

Oferta edukacyjna

KLASA 1A - DWUJĘZYCZNA  HUMANISTYCZNO-PRAWNA

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej jest historia dwujęzyczna. 

Od klasy drugiej drugim przedmiotem do wyboru przez ucznia z zastrzeżeniem §3 punkt 8 jest przedmiot wybrany spośród przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.

W tej klasie w formie dwujęzycznej, będzie również prowadzone wychowanie fizyczne. 

Językiem obowiązkowym jest język angielski dwujęzyczny od klasy pierwszej.

Drugim językiem obcym do wyboru jest język niemiecki, hiszpański albo język rosyjski z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

Koło matematyczne, z języka polskiego oraz zajęcia z native speakerem.

KLASA 1B- MATEMATYCZNA

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej jest  matematyka i język angielski.

Od klasy drugiej drugim przedmiotem do wyboru przez ucznia z zastrzeżeniem §3 punkt 8 jest przedmiot wybrany spośród przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

Koło matematyczne i z języka polskiego.

KLASA 1C – BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są biologia i chemia.

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

Koło z języka polskiego i matematyki.

 

KLASA 1D - LINGWISTYCZNA

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej jest język polski i język angielski. 

Od klasy drugiej trzecim przedmiotem do wyboru przez ucznia, z zastrzeżeniem § 3 punkt 8, jest przedmiot wybrany spośród wskazanych: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, fizyka,  język hiszpański,  język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie.

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

Koło matematyczne, z języka polskiego oraz zajęcia native speakerem.

 

KLASA 1E - DWUJĘZYCZNA BIOLOGICZNA

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej jest biologia dwujęzyczna. 

Od klasy drugiej drugim przedmiotem do wyboru przez ucznia z zastrzeżeniem §3 punkt 8 jest przedmiot wybrany spośród przedmiotów: matematyka, geografia, fizyka, informatyka, historia,  wiedza o społeczeństwie, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.

W tej klasie w formie dwujęzycznej, będzie również prowadzone wychowanie fizyczne.

Językiem obowiązkowym jest język angielski dwujęzyczny od klasy pierwszej.

Drugim językiem obcym do wyboru jest język niemiecki, hiszpański albo język rosyjski z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

Koło matematyczne oraz z języka polskiego.

 

 

 

KLASA 1F – INFORMATYCZNO – JĘZYKOWA

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są informatyka i język angielski.

Od klasy drugiej trzecim przedmiotem do wyboru przez ucznia, z zastrzeżeniem § 3 punkt 8, jest przedmiot wybrany spośród wskazanych: biologia, geografia, fizyka, historia, matematyka,  język hiszpański,  język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie.

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

Koło z języka polskiego , matematyki oraz nauka drukowania w 3D.

 

KLASA 1G -  DWUJĘZYCZNA GEOGRAFICZNO-EKONOMICZNA

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej jest  geografia  dwujęzyczna.

 Od klasy drugiej drugim przedmiotem do wyboru przez ucznia z zastrzeżeniem §3 punkt 8 jest przedmiot wybrany spośród przedmiotów: matematyka, biologia, fizyka, informatyka, historia,  wiedza o społeczeństwie, język angielski, język rosyjski, język hiszpański.

W tej klasie w formie dwujęzycznej, będą również prowadzone    podstawy przedsiębiorczości .

Językiem obowiązkowym jest język niemiecki dwujęzyczny od klasy pierwszej.

Drugim językiem obcym do wyboru jest język angielski, hiszpański albo język rosyjski z zastrzeżeniem § 3 punkt 10.

Koło z języka polskiego i matematyki.

§ 5

Zasady rekrutacji

O przyjęciu do wybranej przez kandydata klasy pierwszej I LO w Skarżysku -Kam. decyduje suma punktów uzyskanych jako:

 1. wynik egzaminu ósmoklasisty
 2. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki
 3. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z dwóch obowiązkowych zajęć spośród: języka angielskiego, fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie (punktowane będą te dwa przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny)
 4. punkty uzyskane za szczególne, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Wyrażone w punktach procentowych wyniki egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty w rekrutacji według algorytmu:

język polski                 – mnoży się przez 0,35;

matematyka                 – mnoży się przez 0,35;

język obcy nowożytny - mnoży się przez 0,30.

  Za wyniki egzaminu kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów

Obowiązuje następujący sposób przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły na punkty w rekrutacji:

 • celujący -  18 punktów
 • bardzo dobry -  17 punktów
 • dobry -  14 punktów
 • dostateczny -    8 punktów
 • dopuszczający -    2 punkty

Za oceny uzyskane na świadectwie kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty.

Za uzyskanie świadectwa ukończenie szkoły z wyróżnieniem przyznaje się kandydatowi 7 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Za szczególne osiągnięcia w konkursach, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, kandydat może uzyskać maksymalnie 18 pkt. 

Osiągnięcia podlegające punktacji:

 1. potwierdzone osiągnięcia w zawodach wiedzy organizowanych przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • laureat - 7 pkt.
 • finalista - 5 pkt.
 1. potwierdzone osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

finalista jednego konkursu przedmiotowego                      -   7 pkt.

finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych    - 10 pkt.

 1. potwierdzone wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:
 • międzynarodowym - 4 pkt.
 • krajowym       - 3 pkt.
 • wojewódzkim      -  2 pkt.
 • powiatowym - 1 pkt.

Dla absolwentów szkoły podstawowej zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przy przyjęciu do szkoły bierze się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych wg kryteriów określonych w §13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły (z wyjątkiem kandydatów do klasy dwujęzycznej) może uzyskać maksymalnie 200 punktów

Podstawą do ubiegania się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (uzyskanie minimum 23 pkt. na 45 pkt. możliwych do uzyskania).

Kandydat do klasy dwujęzycznej może uzyskać maksymalnie 245 punktów, z czego maksymalnie 45 punktów stanowi wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od wyżej wymienionych kryteriów.

W klasie dwujęzycznej kandydaci posiadający status laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego są automatycznie kwalifikowani  do tego oddziału i zostają zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych, otrzymując maksymalną ilość 245 punktów. Natomiast laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z  innych przedmiotów niż język angielski otrzymują maksymalną ilość 200 punktów oraz zobowiązani są do pozytywnego zaliczenia sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego.

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 § 6

Terminy naboru 

16.05.2022 r. – 31.05.2022 r.     - złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 

                                                      dwujęzycznej;                                                     

16.05.2022 r. -20.06.2022 r.        - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ( z wyjątkiem   

                                                        klasy dwujęzycznej)  ;                                                        

14.06.2022 rgodz: 17:00          -sprawdzian kompetencji językowych do klasy

                                                      dwujęzycznej  ;

do 21.06.2022 do godz.15:00       -ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji

                                                         językowych;

06.07.2022 godz.12:00               -dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych

                                                      do klasy dwujęzycznej;

do 8.07.2022r. do godz.15:00     - ogłoszenie wyników dodatkowego sprawdzianu

                                                       kompetencji językowych ;

24.06.2022 r. - 13.07.2022 r.      - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

                                                       i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ;

21.07.2022 r.                              - publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych

                                                      i niezakwalifikowanych ;

22.07.2022 r. - 29.07.2022 r.    - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie

                          oryginałów świadectwa  i zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty,

                           o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

                            ponadpodstawowej;

01.08.2022 r.   do godz.14:00 - publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów

                                                   nieprzyjętych do szkoły.

01.08.2022r.                           - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o

                                                   liczbie wolnych miejsc;

Rekrutacja uzupełniająca

 od 02.08.2022 r.  do 04.08.2022 r.  – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z  

                                                            dokumentami potwierdzającymi spełniane warunków

                                                             lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

                                                            uzupełniającym;

do 5.08.2022 r.                             – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły;

11.08.2022 r.                               -Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

                                                      rekrutacyjną   listy kandydatów zakwalifikowanych        

                                                      i  kandydatów   niezakwalifikowanych w postępowaniu

                                                       uzupełniającym;

12.08. 2022 r. - 22.08.2022 r.     -  potwierdzenie woli nauki poprzez dostarczenie oryginał

                                                       Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz

                                                       oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu

                                                       zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w

                                                       uzupełnieniu o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;

§ 7

Sytuacje nieuregulowane regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami wyższego rzędu.


Pliki do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.pdf