SCWEW

Spotkanie zespołu SCWEW: Lidera, ekspertów oraz koordynatorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej

      8 października 2021 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie Lidera SCWEW, ekspertów oraz koordynatorów, które miało na celu podsumowanie zrealizowanych działań w etapie I projektu pilotażowego. Lider SCWEW przedstawił koordynatorom przedszkoli/ szkół objętych wsparciem SCWEW zaplanowane zadania, które będą realizowane w etapie II z uwzględnieniem efektów cząstkowych i końcowych, wartości do osiągnięcia oraz mierników efektów. Podczas spotkania kadra SCWEW omówiła i ustaliła najważniejsze zadania projektu pilotażowego na najbliższe miesiące. W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił działania związane z realizacją zadań projektowych oraz sprawy bieżące. 


Podsumowanie spotkań konsultacyjnych dla kadry zarządzającej, koordynatorów szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW

     W ramach działań SCWEW oraz priorytetowych zadań zespołu w miesiącu październiku odbył się cykl spotkań konsultacyjnych dedykowanych dla kadry zarządzającej oraz koordynatorów szkół/ przedszkoli ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Placówki ogólnodostępne zgłaszały problemy dotyczące obaw nauczycieli szkół o braku odpowiednich kwalifikacji do pracy z uczniami z niepełnosprawnością czy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, barier architektonicznych, braku odpowiedniego sprzętu specjalistycznego. Po rozpoznawaniu potrzeb i możliwości w zakresie edukacji włączającej, problemów zgłaszanych w obszarze działania przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych oraz w kontekście pozyskanych informacji, Lider SCWEW pan Marcin Kruk wypracował model rozwiązań dotyczący zgłaszanych potrzeb i wątpliwości. Wypracowane wyniki posłużą do stworzenia planu działań w ramach pilotażu SCWEW oraz efektywnej realizacji wsparcia.Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych.

 

       Miło nam poinformować, iż w ramach aplikowanego wniosku w na utworzenie Ośrodków Wsparcia i Testów przez podmioty prowadzące Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą przy ZPEW prowadzony będzie Ośrodek – jedyny w województwie świętokrzyskim, świadczący porady osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze właściwych do aktualnych potrzeb sprzętów/urządzeń/oprogramowania (technologii asystujących), umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych. Świadczenie porad będzie udzielane również członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: bezpiecznego użytkowania udostępnianego sprzętu/urządzenia albo poruszania się przy jego pomocy, zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej przy użyciu technologii asystujących, podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością. W ramach programu utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętów/urządzeń/oprogramowania w celu ich testowania w warunkach domowych przez osoby z niepełnosprawnością. OWiT prowadzić będzie także instruktaże/ szkolenia/warsztaty z obsługi sprzętu/urządzeń/oprogramowania zaproponowanego do zaopatrzenia dla osób z niepełnosprawnością lub dla członków ich rodzin, opiekunów. Wartość projektu: 1 mln 200 tysięcy złotych - całość sfinansowana ze środków PFRON.
Szkolenia stacjonarne zespołu SCWEW Skarżysko – Kamienna w Ośrodku Rozwoju Edukacji

     Spotkania online, szkolenia stacjonarne oraz samokształcenie to cykl trzech modułów pogłębiających wiedzę uczestników pilotażu. W ramach spotkań uczestnicy pracowali w grupach, omawiając poszczególne zagadnienia z obszaru funkcjonowania Specjalistycznych Centrów, jak i zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły włączającej. Dodatkowy atut szkoleń stanowiły przygotowane dla uczestników materiały, przekazywane po ukończeniu każdego Modułu, które będą wykorzystane zarówno do pogłębienia i uzupełnienia treści szkoleniowych, jak i do realizowania zadań związanych z działalnością SCWEW.

    W dniach 02 - 06.10.2021 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbył się cykl szkoleń dla zespołów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników SCWEW. W szkoleniach uczestniczył zespół SCWEW Skarżysko – Kamienna: lider, eksperci oraz koordynatorzy przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem.

   W ramach sieci współpracy – jednym z kluczowych zadań edukacji włączającej jest doskonalenie kompetencji zespołu SCWEW. Celem spotkań było przybliżenie kluczowych zagadnień z obszaru edukacji włączającej oraz specyfiki zadań i współpracy w zespołach SCWEW. W trakcie szkolenia uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami wdrażanymi w ich placówkach. Zespoły SCWEW pogłębiły posiadaną wiedzę oraz wzmocniły kompetencje niezbędne w pełnieniu przez nich określonych funkcji w projekcie pilotażowym.

Konsultacje specjalistyczne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW        W ramach współpracy oraz rozwijania kompetencji pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych zorganizowano spotkania ze specjalistami w ramach zadania SCWEW. Specjaliści posiadają ogromne doświadczenie w wieloaspektowej pracy z dziećmi i rodziną. Wykorzystują narzędzia umożliwiające prowadzenie zajęć specjalistycznych. Spotkania prowadziły dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej Marzena Sala oraz Elżbieta Zyzik. Konsultacje dotyczyły planowania i realizacji celów terapeutycznych, realizację, monitorowanie i ocenę efektywności zastosowanych instrumentów wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. Zakres konsultacji dotyczył tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

Spotkania z Radami Pedagogicznymi szkół objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej        
zgodnie z modelem funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą


    W etapie I odbyły się spotkania z Radą Pedagogiczną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, tj. w: Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte, Przedszkolu Publicznym nr 7 im. Janusza Korczaka, Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych, Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym oraz Publicznym Przedszkolu w Jagodnem. Podczas spotkań Lider SCWEW wraz z zespołem przedstawił główne założenia edukacji włączającej, zadania SCWEW, obszar wsparcia szkół i przedszkoli. Głównym celem przeprowadzonych spotkań było przedstawienie idei i implementacji edukacji włączającej, wskazanie korzyści wynikających z realizacji założeń edukacji włączającej oraz dostarczenie kompletnej informacji dotyczącej działań SCWEW oraz form wsparcia dla szkoły.

Podjęcie współpracy Lidera SCWEW z Kuratorium Oświaty w Kielcach


Jednym z założeń projektu realizowanym w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty jest podjęcie współpracy z Kuratorium Oświaty.  

14 września 2021 r. Lider SCWEW pan Marcin Kruk odbył spotkanie z panią Katarzyną Nowacką - Świętokrzyskim Wicekuratorem Oświaty w Kielcach. Głównym tematem rozmów było zawarcie Porozumienia w sprawie współpracy SCWEW z Kuratorium.  

Celem spotkania było również przybliżenie założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia. Lider SCWEW pan Marcin Kruk zaprezentował zakres współpracy SCWEW ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej. Pomysł wdrożenia modelu spotkał się z ogromną aprobatą, a idea edukacji włączającej szansą dla rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego.

 

Spotkanie zespołu SCWEW

   
          

         W dniu 06.09.2021 r. w siedzibie SCWEW w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej odbyło się spotkanie lidera SCWEW, ekspertów oraz koordynatorów SCWEW z przedszkoli/ szkół objętych wsparciem. 

     Tematem spotkania było ustalenie najważniejszych działań organizacyjnych.
Lider SCWEW pan Marcin Kruk przedstawił i omówił zadania, które będą realizowane w I etapie we wrześniu 2021 roku: 

1.      Spotkania z Radą Pedagogiczną w szkołach objętych wsparciem – Lider SCWEW, eksperci oraz koordynatorzy.

2.      Zainicjowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz uczelnią wyższą – spotkanie i podpisanie porozumienia - Lider SCWEW

3.      Zorganizowanie indywidualnych konsultacji dla szkół objętych wsparciem – specjaliści SCWEW

W dalszym ciągu upowszechnianie na stronie szkoły, fanpagu wiadomości dotyczących działań SCWEW  oraz informacji o działaniach na terenie danej placówki, a także popularyzowanie idei edukacji włączającej. 
Spotkanie organizacyjne z liderem , ekspertami i koordynatorami SCWEW


       W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej starosta Artur Berus i członek zarządu Katarzyna Bilska spotkali się z liderem, ekspertami i koordynatorami utworzonego na terenie powiatu skarżyskiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Jest to jeden z 16 Centrów powstałych w Polsce i jedyny w województwie świętokrzyskim.

Spotkanie miało charakter organizacyjny, podczas którego m.in. omówiono główne założenia Centrum jego rolę w procesie funkcjonowania szkół oraz zasady rozliczania projektu. Przedstawiono także grupę liderów i koordynatorów, którzy przez najbliższe dwa lata będą realizować zadania wynikające funkcjonowania SCEW. Starosta Artur Berus przypomniał, że powiat skarżyski jako jedyny w województwie świętokrzyskim pozyskał środki z projektu grantowego Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą na wdrożenie tego modelu.

Projekt o wartości ponad 1,6 mln. zł realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą mają za zadanie podkreślić specjalistyczny wymiar szkolnictwa specjalnego i wzmocnić jego rolę w oświacie poprzez wykorzystanie kompetencji i umiejętności specjalistów ze szkół specjalnych, którzy będą wspierać nauczycieli, rodziców i uczniów szkół ogólnodostępnych. Zgodnie z założeniami projektu nauczyciele otrzymają wsparcie, które pomoże im wybrać najlepsze metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych i korzystać z zasobów szkół specjalnych. Rodzice natomiast będą mieli możliwość konsultacji, doradztwa, korzystania z grup wsparcia, a nawet zajęć terapeutycznych.

Dwa lata temu pojawiły się informacje o zmianach dotyczących edukacji włączającąW mojej ocenie bardzo dużo zmieni się jeśli chodzi o pracę z dzieckiem niepełnosprawnym i siła tej pracy będzie przeniesiona na szkoły. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli planowane działania rządu będą sfinalizowane ulegnie radykalnym zmianom, a działania poradni zostaną rozproszone na inne jednostki.[…] Na barkach nas wszystkich jest niesamowita odpowiedzialność, aby umiejętnie wdrożyć nasz projekt tak aby jego podstawowi odbiorcy czyli dzieci niepełnosprawne zostały objęte kompleksową i wielospecjalistyczną opieką – mówiła członek zarządu Katarzyna Bilska podkreślając, aby do tego projektu wszyscy zaangażowani podeszli nie tylko literalnie ale także z wykorzystaniem potencjału zasobu ludzkiego jaki tkwi w powołanym gronie pięciu ekspertów.    

Centrum będzie m.in. prowadzić szkolenia, działalność doradczą, np. w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. SCWEW będzie instytucją, której działalność będzie skupiała się na wsparciu szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej.

Centrum w Skarżysku-Kamiennej będzie także prowadzić działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie edukacji włączającej oraz współpracę z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia, np. uczelniami, organizacjami pozarządowymi, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej.

Członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska poinformowała, że SCWEW w Skarżysku-Kamiennej będzie się mieścić Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, który przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego został powołany do wdrożenia tego pilotażowego modelu i pełnienia jego roli. Przedstawiła także zespół kadry SCWEW w Skarżysku-Kamiennej, który będzie realizował zadania wynikające z założeń projektu. Zespół składa się z 13 osób, a w jego skład wchodzi jeden lider, 4 ekspertów i 7 koordynatorów. Liderem projektu jest Marcin Kruk, dyrektor ZPEW, a zespół ekspertów tworzą:


  1. Ewa Binkowska - ekspert ds. edukacji włączającej,
  2. Aneta Łoboda - ekspert ds. technologii włączającej,
  3. Ilona Wątła - ekspert ds. informacji i ewaluacji,
  4. Małgorzata Kowalska - ekspert SCWEW.

   W ramach SCWEW prowadzona będzie także wypożyczalnia sprzętu przeznaczonego dla dzieci i dorosłych w zakresie: niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu, niepełnosprawności słuchowej i wzrokowej oraz niepełnosprawności ruchowej. Sprzęt dostępny w wypożyczalni dostosowany będzie do innowacyjnych metod pracy z dziećmi.     


Konsultacje indywidualne dla dyrektorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych
i koordynatorów SCWEW


      W zakresie działań „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych odbyły się konsultacje indywidualne prowadzone przez lidera SCWEW pana Marcina Kruka – dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej.

       Podczas spotkań przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące projektu pilotażowego oraz planowane formy działań w ramach SCWEW. Współpraca pomiędzy przedszkolami, szkołami oraz placówkami specjalnymi i ogólnodostępnymi ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych − co ułatwi pracę ze wszystkimi dziećmi/uczniami – a także wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych, efektywniejszych rozwiązań w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Formy realizacji wsparcia:

-  pomoc w rozpoznawaniu potrzeb dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich rodzin, planowanie działań wspierających dziecko i jego rodzinę oraz modyfikacja i ocena efektywności udzielanego wsparcia w ramach zajęć prowadzonych w grupie przedszkolnej;

- specjalistyczne wspieranie podczas opracowywania i realizowania programu wczesnego wspomagania rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;

- dobór efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych, jakie można stosować
w codziennej edukacji w grupie przedszkolnej jako środowisku włączającym również dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

-  ocena potrzeby zastosowania sprzętu specjalistycznego i jego dobór dla dzieci
z niepełnosprawnościami, wypożyczenie odpowiedniego sprzętu oraz pomocy
w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka;

-  monitorowanie spójności działań realizowanych przez zespoły wczesnego wspomagania rozwoju i inne podmioty oraz realizacji ich zaleceń i podejmowaniu działań wspomagających rozwój dziecka w codziennej pracy pedagogów przedszkolnych;

-  wsparcie procesu tranzycji (adaptacji do przedszkola i przejścia do szkoły podstawowej).


LISTA PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBJĘTYCH WSPARCIEM PRZEZ SCWEW W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ


1.      Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II

ul. Norwida 3, 26-110 Skarżysko – Kamienna

2.      Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte

ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko – Kamienna

3.      Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka

ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko – Kamienna

4.      Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego

ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów

5.      I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko -Kamienna

6.      Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego

ul. Oseta Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko – Kamienna

7.      Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych

ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko – Kamienna

8.      Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

ul. Kościelna 5, 26-115 Skarżysko Kościelne

9.      Publiczne Przedszkole w Jagodnem

Jagodne 138, 27-220 Mirzec
Indywidualne konsultacje eksperckie w ramach realizowanego przedsięwzięcia - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”


       W ramach  II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w szkołach/ przedszkolach ogólnodostępnych odbyły się konsultacje prowadzone przez ekspertów SCWEW z Zespołu Placówek Edukacyjno -Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej.

Konsultacje miały charakter bezpośredniego wsparcia w następującym zakresie:

1.      Szczegółowy zakres wsparcia szkoły ogólnodostępnej.

2.      Zadania koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

3.      Zakres wsparcia specjalistów SCWEW.

 

     Spotkanie miało na celu dookreślenie i uszczegółowienie wsparcia, jakim objęta jest szkoła ogólnodostępna, w ramach której SCWEW udostępni swoją wiedzę i specjalistyczne zasoby zwiększając kompetencje kadry kierowniczej i personelu szkół w zakresie rozumienia i wspierania osób uczących się o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

     Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego Otwarcie cyklu szkoleń dla Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

     W dniach 26-27.08.2021 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się szkolenie dla Liderów SCWEW, w którym udział wziął dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych pan Marcin Kruk – lider SCWEW.
   Oficjalnie cykl szkoleń otworzyli: Marzena Machałek, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) wraz             z Joanną Wilewską, Dyrektorem Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN oraz Tomaszem Madejem p.o. Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji . Podczas warsztatów uczestnicy pogłębili wiedzę i wzbogacili umiejętności w zakresie koordynowania i zarządzania pracą zespołu oraz komunikowania się w zespole. Zostali przygotowani do udzielania wsparcia szkołom i przedszkolom ogólnodostępnym w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie miało również na celu przygotowanie do pełnienia roli lidera, wykonywania zadań oraz sposobów uzyskiwania informacji o pracy SCWEW na różnych etapach działania.
a
„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających

Edukację Włączającą (SCWEW)” 

   W terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15 realizowane jest przedsięwzięcie grantowe pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Nazwa grantu: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej.

    Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

 Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na:

-  pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów,

-  doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych,

-  pomocy w opracowywaniu i realizowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem działań        wspomagających rodzinę dziecka,

- ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu, urządzenia lub pomocy dydaktycznych, przygotowania zindywidualizowanej (zgodnie   z potrzebami przedszkola i szkoły ogólnodostępnej) oferty szkoleniowej obejmującej szkolenia z zakresu specyfiki edukacji włączającej,

- przeprowadzeniu konferencji, prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji wspierających, superwizji koleżeńskich, spotkań dla      Rad Pedagogicznych, przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkół, upowszechnianiu informacji o edukacji włączającej, spotkaniach  indywidualnych i zbiorowych dotyczących uruchomienia wypożyczalni, konsultacji eksperckich, działaniach doradczo-szkoleniowych, konsultacji dla rodziców - w zakresie wsparcia oraz dyrektorów, nauczycieli w zakresie wdrożenia modelu edukacji włączającej.

        Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia. 
INFORMACJE O PROJEKCIE

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”

 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
 

I.ZAŁOŻENIA I ZADANIA SCWEW:


Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą będą jednym z systemowych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Celem głównym Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi1 potrzebami edukacyjnymi w ramach wykorzystania udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie (SCWEW).

Działania realizowane w pilotażu mają na celu przygotowanie przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych.

Cele szczegółowe:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze      zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek    specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w  zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną.

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą     zróżnicowaną.

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

 

Rolą SCWEW jest wsparcie nauczycieli i specjalistów, pracujących w przedszkolach
i szkołach ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).


II.ZAKRES USŁUG SCWEW:


Zadania realizowane przez SCWEW podzielone są na 8 etapów. Obejmują one:

1) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, m.in. poprzez:

- organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy
  z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;

-  pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego
   oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;

- prowadzenie instruktażu dla nauczycieli; o pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze      zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;

- doradztwo w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów/słuchaczy, a także w zakresie metod oceniania ich postępów; o system konsultacji i superwizji koleżeńskich;

-  wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli.

2) wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie: o tworzenia odpowiednich warunków i    organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej; - monitorowania wdrażania edukacji włączającej; o prowadzenia działań  interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców, opiekunów i dzieci/uczniów/słuchaczy.

3) prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), których celem jest praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem/uczestnikiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
w grupie dzieci/uczniów/słuchaczy, ukierunkowywanie bezpośredniej pracy nauczyciela
z dzieckiem/uczniem/słuchaczem, rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia zajęć, w tym zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem różnorodnych form pracy.

 4) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów/słuchaczy i ich rodzin.

- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego    przedszkolu/szkole.

6) konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy za pośrednictwem przedszkola/szkoły.

7) utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami    /słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego    wykorzystania tych pomocy.

8) wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem/słuchaczem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

9) wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej,    podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności).


III. EFEKTY PROJEKTU 


   Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie SCWEW w Skarżysku - Kamiennej .


IV. KADRA SCWEW:


W skład Zespołu SCWEW w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
 w Skarżysku – Kamiennej wchodzą:

- Marcin Kruk - lider,

- Ewa Binkowska - ekspert ds. edukacji włączającej,

- Aneta Łoboda - ekspert ds. technologii wspomagających,

- Małgorzata Kowalska – ekspert SCWEW,

- Ilona Wątła - ekspert ds. informacji i ewaluacji,

- specjaliści/nauczyciele z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wszelkie informacje dotyczące projektu pilotażowego uzyskać można w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych ul. Szkolna 15, 26-110  Skarżysko – Kamienna,  tel. 41 252 48 17
 
Pliki do pobrania

Bibliografia przydatna do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.pdf

harmonogram dyzurów zespołu SCWEW.pdf

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.pdf

Wykaz stron internetowych.pdf