Aktualnosci / Dzień Europy

Dzień Europy

Plan Schumana to deklaracja podpisana 9 maja 1950 roku w Paryżu. Zakładała wzajemną pomoc państw członkowskich, wspieranie rozwoju gospodarczego, oraz kontrolę wydobycia węgla, stali i żelaza.
Formacja ta była zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej, oraz bardzo ważnym procesem w integracji państw europejskich.
To właśnie w rocznicę podpisania tej deklaracji, w krajach UE obchodzimy Dzień Europy. W ten sposób świętujemy, pokój i jedność w Europie.

UE działa na rzecz dobrobytu i pokoju swoich obywateli przynosząc im wszystkim korzyści. Pomaga chronić nasze podstawowe prawa polityczne, społeczne i gospodarcze. Choć być może nie widzimy w tych działaniach nic nadzwyczajnego, to ułatwiają one nasze codzienne życie. Europa Środkowa i Zachodnia nigdy nie zaznały tak długiego okresu bez wojny. UE jest najbardziej udanym projektem pokojowym w historii ludzkości i otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla (2012r.). Europejczyków łączą ścisłe więzi gospodarcze i kulturowe oraz wspólnie wyznawane wartości demokratyczne.
Jednolity rynek jest najbardziej rozwiniętym i otwartym rynkiem na świecie. Opiera się on na czterech podstawowych wolnościach UE, dzięki którym każdy obywatel może:
1)mieszkać lub pracować w dowolnym kraju UE,
2)swobodnie transferować swój kapitał,

3)sprzedawać towary bez ograniczeń,
4)świadczyć usługi na takich samych zasadach.
Przez współpracę między naszymi krajami, żywność i środowisko naturalne spełniają normy jakości, które należą do najwyższych na świecie. Przedsiębiorstwa, które bez żadnych skrupułów dopuszczą się sprzedaży skażonej żywności lub zanieczyszczą rzeki i tereny wiejskie, muszą się liczyć z nieuniknioną karą.
Kupujący mogą teraz mieć pewność, że w przypadku zwrotu nabytych produktów otrzymają zwrot pieniędzy. Podróżni są spokojni o to, że zostaną im zwrócone koszty biletów kolejowych lub lotniczych, jeśli ich podróż będzie opóźniona lub zostanie odwołana. Ponadto normy, jakie muszą spełniać towary w sklepach w UE, są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie pod względem zarówno jakości, jak i bezpieczeństwa.
Unia Europejska robi dużo nie tylko dla naszego kraju, lecz także dla młodzieży. Przede wszystkim dodatkowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej poprzez wzajemne uznawanie świadectw szkolnych i dyplomów ukończenia studiów, co uczniom i studentom ułatwia podejmowanie nauki oraz pracy w dowolnym państwie UE. Wprowadziła ona także program
,, Młodzież dla Europy, który ma na celu wymianę młodzieży oraz jej udział w działaniach edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i ekologicznych. Od 1988 r. w ramach programu, młodzi ludzie między 15 a 25 rokiem życia (także z Polski) mają możliwość spędzić co najmniej tydzień w innych krajach UE i zapoznanie się z ich gospodarką i kulturą. Po przyjeździe będzie można łatwiej znaleźć pracę ze względu na doświadczenie zdobyte w innych krajach.

Sztandarowym programem skierowanym dla młodych ludzi jest Erasmus+ , który został oparty na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych powstałych w ciągu ostatnich 25 lat. Jego budżet w wysokości 14,7 mld euro umożliwi ponad 4 mln Europejczyków studiowanie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia za granicą. Program działa w kilku obszarach: edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych, młodzieży oraz innych akcji i sportu. Dzięki nim młodzi ludzie w zależności od wieku oraz statusu zawodowego mają m.in. możliwość odbycia kilkumiesięcznych studiów za granicą, uczestnictwa w wymianach młodzieżowych lub praktykach zawodowych, realizacji wolontariatu europejskiego (EVS), czy też brania udziału w partnerstwach strategicznych i międzynarodowych inicjatywach młodzieżowych.
Jednym z celów wniosku jest rozwijanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej w oparciu o nową inicjatywę o nazwie DiscoverEU, która daje młodym ludziom możliwość odkrywania różnorodności Europy poprzez jej dziedzictwo kulturowe. Beneficjentami DiscoverEU są uczniowie i studenci, a także stażyści i młodzi pracownicy.
W kwietniu 2013 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży. Zapewnia ona młodym ludziom wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalsze kształcenie lub ukończenie szkolenia w ciągu czterech miesięcy od zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub zakończenia kształcenia formalnego. Pomoc finansowa Unii jest dostępna w szczególności w regionach, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25%. W związku z sukcesem gwarancji dla młodzieży Komisja ogłosiła w lipcu 2020 r. jej wzmocnienie poprzez wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie Pomostu do zatrudnienia - wzmocnienia gwarancji dla młodzieży. Zalecenie to przyjęto 30 października 2020 r.
Konwencja o prawach dziecka ONZ (UNCRC) stanowi, że dzieckiem jest każdy człowiek poniżej 18. roku życia. Traktat z Lizbony wprowadził unijny cel upowszechniania praw dziecka, a Karta praw podstawowych gwarantuje ochronę praw dziecka przez instytucje UE oraz przez państwa członkowskie. W dniu 15 lutego 2011 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany Agenda UE na rzecz praw dziecka. Jego celem jest potwierdzenie głębokiego zaangażowania wszystkich instytucji UE oraz wszystkich państw członkowskich w promowanie, ochronę oraz realizację praw dziecka w kontekście polityki UE we wszystkich odnośnych dziedzinach oraz przełożenie tego zaangażowania w konkretne rezultaty. Prawa dziecka oraz zapobieganie przemocy wobec dzieci, młodych ludzi, kobiet i innych grup narażonych na ryzyko przemocy są również zawarte w programie Prawa, równość i obywatelstwo (2014-2020) i chronione na jego podstawie. W 2016 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, aby zagwarantować, że dzieci będące podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym będą miały możliwość zrozumienia i śledzenia przebiegu takiego postępowania oraz wykonywania przysługującego im prawa do rzetelnego procesu sądowego, oraz by zapobiegać popełnianiu dalszych wykroczeń przez te dzieci i wspierać ich integrację społeczną.