Deklaracja dostępności

WSTĘP:

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony

www.slowacki.info.pl

 

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   20.10.2020 r.

 

 

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

          mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na   stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

          pochodzą z różnych źródeł,  

          są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

          opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

          opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

          niektóre filmy zamieszczone na stronie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

          część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

 

WYŁĄCZENIA:

 

          filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

          dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

          mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

          pliki wytworzone przez inne podmioty niż I LO w Skarżysku-Kamiennej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;

          treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia:  29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Szkoła posiada stronę www częściowo przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami np.

          poruszanie się bez użycia myszki,

          różne wielkości czcionek,

          opisy alternatywne grafik i zdjęć,

          dokumenty - pliki do pobrania,

          kontrast - zróżnicowanie barwy,

          powiększenie strony.

 

 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny -

41 251-39-28, bądź adres poczty elektronicznej poczta@slowacki.info.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby wnoszącej zgłaszenie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 

1.    Budynek: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. 1 Maja 82,

26-110 Skarżysko-Kamienna.

2.    Między budynkiem szkoły, a budynkiem hali sportowej, znajdują się dwa wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3.    Przy budynku szkoły zainstalowana jest winda osobowa dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca przemieszczanie się tych osób między kondygnacjami.

4.    Do  głównego wejścia budynku szkoły od ul. 1 Maja  prowadzą  schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Toalety w budynku szkoły nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia parteru i wyższych kondygnacji są dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 Przy wejściu do budynku hali sportowej od ul. 1 Maja (brama wjazdowa) znajdą się schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością, została zapewniona przestrzeń manewrowa oraz dostosowano wejścia do pomieszczeń. Toalety i łazienki zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5.    W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych, nie ma oznaczeń 

w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

6.    Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wstęp do budynków oraz pomieszczeń osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7.    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

8.    Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły na parterze, po wcześniejszym zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 

 

 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

ul. 1 Maja  82

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.: 41 251 39 28

e-mail: poczta@slowacki.info.pl

Strona internetowa: www.slowacki.info.pl