Matura

Jak wiadomo każdy uczeń idzie do liceum by zdać mature i dostać się na studia. Uczniom z naszej szkoły plan ten się udaje. Stuprocentowa zdawalność egzaminu i wysoki odsetek uczniów dostających się na państwowe dzienne uczelnie mówi sam za siebie.

    Tegoroczny absolwent zdaje obowiązkowo:

W części ustnej:

  • język polski (bez określonego poziomu) 
  • wybrany język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) - egzamin nie ma określonego poziomu.

W części pisemnej:

  • język polski na poziomie podstawowym,
  • matematykę na poziomie podstawowym,
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (ten sam, co w części ustnej).
  • co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym

    Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej i pisemnej wyrażane są w skali procentowej. 
Zdający zda egzamin, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego (bez określonego poziomu zdawalności).

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 
pięciu przedmiotów dodatkowych: 
w części ustnej: 
z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot 
obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu albo – jeżeli wybrany język był drugim 
językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie dwujęzycznym, 

w części pisemnej: 
a) z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym, 
b) z matematyki – na poziomie rozszerzonym, 
c) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako 
przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym 
d) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako 
obowiązkowy – na poziomie  rozszerzonym albo – jeżeli wybrany język 
był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie 
dwujęzycznym, 
e) z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii 
sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, 
języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie rozszerzonym, 


Należy jednak pamiętać, że każdy absolwent przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

Obowiązkowo zajrzyj na stronę www.cke.edu.pl