Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego  
w Skarżysku-Kamiennej w roku szkolnym 2023/2024 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe  Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U.z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

 1. Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 1. Zasady naboru na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski. 

 1. Zarządzenie nr 10/2023 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim. 

§ 1 

Rekrutację do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

§ 2
Zasady obsługi Systemu Elektronicznego Naboru 

 1. Nabór do szkoły jest prowadzony poprzez Elektroniczny System Naboru. 

 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych powiatu skarżyskiego będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/powiatskarzyski w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, w którym podadzą wymagane dane osobowe oraz ustalą swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu. Możliwość ta dostępna będzie w Systemie od dnia 15 maja 2023 roku. Czynności związane z wprowadzeniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do internetu, jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości to pomocy udzieli mu szkoła ponadpodstawowa, do której kandyduje. 

 1. Od 15 maja 2023 roku do 21 czerwca 2023 roku do godz. 15:00 System będzie dostępny dla kandydatów. Wyjątek stanowią kandydaci do oddziału dwujęzycznego, dla którego system będzie dostępny od 15 maja 2023 roku do 31 maja 2023 roku do godz. 15:00. Po zalogowaniu się do Systemu kandydat wprowadzi swoje dane osobowe.
  W tym okresie kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski wybierają na stronie internetowej Systemu szkoły i klasy do których chcą być przyjęci: kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły, kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych maksymalnie 3 szkół, kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi zależy najbardziej. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru. 

 1. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 15 maja 2023 roku do 21 czerwca 2023 roku do godz.15:00 (wyjątek stanowią kandydaci do oddziału dwujęzycznego tj. w terminie od 15 maja 2023 roku do 31 maja 2023 roku do godz. 15:00). Istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosku przy użyciu profilu zaufanego/podpisu elektronicznego. 

 1. Do dnia 21 czerwca 2023 roku do godz. 15:00 (wyjątek stanowią kandydaci do oddziału dwujęzycznego tj. w terminie do 31 maja 2023 roku do godz. 15:00) podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły tzw.: szkoły pierwszego wyboru – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których ósmoklasista kandyduje (maksymalnie 3 szkoły); 

 1. podanie musi być podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna), 

 1. jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje zaakceptowane, o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się w Systemie - należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie. 

 1. Od 15 maja 2023 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do Systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru. 

 1. W terminie od 15 maja 2023 roku do dnia 22 czerwca 2023 roku następuje weryfikacja przez szkoły ponadpodstawowe dostarczonych podań. 

Do 8 maja 2023 roku podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły (dot. oddziału dwujęzycznego) terminu przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych SKJ. 

W dniu 12 czerwca 2023 roku o godz. 17:00 (I termin) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej. Do dnia 16 czerwca 2023 roku następuje publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik SKJ (I termin). 

W dniu 3 lipca 2023 roku o godz.12:00 (II termin) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych (SKJ) do klasy dwujęzycznej, dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do SKJ w pierwszym terminie. Do dnia 7 lipca 2023 roku następuje publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik SKJ (II termin). 

Od 23 czerwca 2023 roku do 12 lipca 2023 do godz. 15:00 kandydat ma możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. W terminie od 23 czerwca 2023 roku do 12 lipca 2023 roku następuje weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań. 

Kandydaci sami wprowadzają do Systemu dane o ocenach końcoworocznych, dane o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie rekrutacji. 

Od 23 czerwca 2023 roku do 12 lipca 2023 roku do godz. 15:00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dostarcza tyle kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń, ile szkół wybrał na podaniu. W terminie do 12 lipca 2023 roku następuje weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydata. 

W dniu 20 lipca 2023 roku następuje publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

Kandydat zostaje przez System przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole- najwyższego przez kandydata określonego wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. 

W dniu 20 lipca 2023 roku w Systemie jest dostępna dla każdego informacja o wolnych miejscach w poszczególnych klasach i szkołach. W terminie od 21 lipca 2023 roku do 27 lipca 2023 roku do godziny 15:00 kandydaci doręczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, której zostali zakwalifikowani. Nieprzedłożenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.  

W dniu 28 lipca 2023 roku następuje publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

W systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach. 

 § 3
Informacje ogólne 

 1. W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest utworzenie sześciu klas pierwszych 

 1. Planuje się utworzenie klas: 

1A - dwujęzycznej humanistyczno- prawnej 24 miejsca
1B – matematyczno-fizycznej 30 miejsc
1C - biologiczno-chemicznej 30 miejsc
1D – lingwistycznej 30 miejsc
1E - informatyczno-językowej 30 miejsc
1F - dwujęzycznej biologicznej 24 miejsca 

 1. Kandydat może wybierać oddziały i języki obce tylko zgodnie z ofertą szkoły. 

 1. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski. 

 1. Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym w I LO są: 

 • biologia 

 • chemia 

 • matematyka 

 • fizyka 

 • geografia 

 • informatyka 

 • język angielski 

 • język niemiecki 

 • język polski 

 • język rosyjski 

 • język hiszpański 

 • historia 

 • wiedza o społeczeństwie. 

 1. W każdej klasie narzucone są co najmniej dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym, których uczniowie uczą się od klasy pierwszej.  

 1. Utworzenie grupy międzyoddziałowej jest warunkowane odpowiednią liczebnością chętnych. 

 1. Kandydat ma prawo, z zastrzeżeniem 3 punkt 9., wskazać preferowany drugi język obcy nowożytny, spośród: 

 • języka niemieckiego 

 • języka hiszpańskiego 

 • języka rosyjskiego. 

 1. Utworzenie grupy drugiego języka obcego uwarunkowane jest przepisami prawa i możliwościami organizacyjnymi szkoły. 

§ 4
Oferta edukacyjna 

KLASA 1A - DWUJĘZYCZNA HUMANISTYCZNO-PRAWNA 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są: historia dwujęzyczna i wiedza o społeczeństwie. 

W tej klasie w formie dwujęzycznej, będzie również prowadzone wychowanie fizyczne. 

Językiem obowiązkowym jest język angielski dwujęzyczny od klasy pierwszej. 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 9. 

Koło literackie i koło logiczne.

KLASA 1B- MATEMATYCZNO-FIZYCZNA 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są: matematyka, język angielski i fizyka. 

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 9. 

Koło literackie i koło logiczne.

KLASA 1C – BIOLOGICZNO – CHEMICZNA 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są: biologia i chemia. 

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 9. 

Koło literackie i koło logiczne.

KLASA 1D - LINGWISTYCZNA 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są: język polski, język angielski i geografia. 

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 9. 

Koło literackie i koło logiczne.. 

KLASA 1E – INFORMATYCZNO – JĘZYKOWA 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są: informatyka, język angielski i matematyka. 

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 9. 

Koło literackie, koło logiczne i nauka drukowania w 3D. 

KLASA 1F - DWUJĘZYCZNA BIOLOGICZNA 

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są: biologia dwujęzyczna i matematyka. 

W tej klasie w formie dwujęzycznej, będzie również prowadzone wychowanie fizyczne. 

Językiem obowiązkowym jest język angielski dwujęzyczny od klasy pierwszej. 

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, z zastrzeżeniem § 3 punkt 9. 

Koło literackie i koło logiczne.

§ 5
Zasady rekrutacji 

O przyjęciu do wybranej przez kandydata klasy pierwszej I LO w Skarżysku -Kamiennej decyduje suma punktów uzyskanych jako: 

 1. wynik egzaminu ósmoklasisty 

 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki 

 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z dwóch obowiązkowych zajęć spośród: języka angielskiego, fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie (punktowane będą te dwa przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) - z wyjątkiem kandydatów do klas dwujęzycznych

 2. w przypadku klas dwujęzycznych: punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka obcego nowożytnego oraz jednego z obowiązkowych zajęć spośród: fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie (punktowane będzie ten przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższe oceny) 

 3. punkty uzyskane za szczególne, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Wyrażone w punktach procentowych wyniki egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty w rekrutacji według algorytmu: 

język polski – mnoży się przez 0,35;
matematyka – mnoży się przez 0,35;
język obcy nowożytny – mnoży się przez 0,30. 

Za wyniki egzaminu kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

Obowiązuje następujący sposób przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły na punkty w rekrutacji: 

 • celujący 18 punktów 

 • bardzo dobry 17 punktów 

 • dobry 14 punktów 

 • dostateczny 8 punktów 

 • dopuszczający 2 punkty 

Za oceny uzyskane na świadectwie kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty.
Za uzyskanie świadectwa ukończenie szkoły z wyróżnieniem przyznaje się kandydatowi 7 punktów. 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

Za szczególne osiągnięcia w konkursach, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, kandydat może uzyskać maksymalnie 18 pkt

Osiągnięcia podlegające punktacji: 

 1. potwierdzone osiągnięcia w zawodach wiedzy organizowanych przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 • laureat - 7 pkt. 

 • finalista - 5 pkt. 

 1. potwierdzone osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: 

 • finalista jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt. 

 • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt. 

 1. potwierdzone wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu: 

 • międzynarodowym - 4 pkt

 • krajowym - 3 pkt. 

 • wojewódzkim - 2 pkt

 • powiatowym - 1 pkt

Dla absolwentów szkoły podstawowej zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przy przyjęciu do szkoły bierze się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych wg kryteriów określonych w §8 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły (z wyjątkiem kandydatów do klasy dwujęzycznej) może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 

Podstawą do ubiegania się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (uzyskanie minimum 25 pkt. na 50 pkt. możliwych do uzyskania). 

Kandydat do klasy dwujęzycznej może uzyskać maksymalnie 250 punktów, z czego maksymalnie 50 punktów stanowi wynik sprawdzianu kompetencji językowych. 

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od wyżej wymienionych kryteriów. 

W klasie dwujęzycznej kandydaci posiadający status laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego są automatycznie kwalifikowani do tego oddziału i zostają zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych, otrzymując maksymalną ilość 250 punktów. Natomiast laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z innych przedmiotów niż język angielski otrzymują maksymalną ilość 200 punktów oraz zobowiązani są do pozytywnego zaliczenia sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. 

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 • wielodzietność rodziny kandydata; 

 • niepełnosprawność kandydata; 

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

§ 6
Terminy naboru 

15.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15:00

złożenie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej 

15.05.2023 r. - 22.06.2023 r. do godz. 15:00 

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (z wyjątkiem klasy dwujęzycznej) 

12.06.2023 r. godz. 17:00 

sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej 

do 16.06.2023 r. 

do godz. 15:00 :

ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych 

3.07.2023 r. godz. 12:00 

dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej 

do 7.07.2023 r. do godz. 15:00 

ogłoszenie wyników dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych 

04.08.2023 r. godz. 12:00 

II dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do SKJ we wcześniejszych terminach 

do 8.08.2023 r. do godz. 15:00 

ogłoszenie wyników II dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych 

23.06.2023 r. - 12.07.2023 r. 

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

20.07.2023 r. 

publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

21.07.2023 r. - 27.07.2023 r. 

potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

28.07.2023 r. do godz. 14:00 

publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

Rekrutacja uzupełniająca 

od 31.07.2023 r. 

do 03.08.2023 r. 

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, 

do 11.08.2023 r.  

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym; 

16.08.2023 r. - 23.08.2023 r. 

potwierdzenie woli nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego; 


§ 7 

Sytuacje nieuregulowane regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami wyższego rzędu. 


Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji.pdf