Klasa dwujęzyczna

Regulamin rekrutacji do klas dwujęzycznych 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego 

rok szkolny 2023/2024 

Podstawa prawna : 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 

 1. Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 1. Zasady naboru na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski. 

 1. Zarządzenie nr 10/2023 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim. 

 1. Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Skarżysku -Kamiennej. 

 

§1
Zasady Ogólne 

1. Podstawą przyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej jest spełnienie jednego z dwóch warunków: 

 • pozytywne zaliczenie pisemnego sprawdzianu kompetencji językowej do klasy dwujęzycznej i uzyskanie kwalifikującej do przyjęcia do Liceum liczby punktów określonych w "kryteriach przyznawania punktów". 

 • posiadanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, określonych w załączniku do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora. 

2. Każdy kandydat musi znać podstawy języka angielskiego pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku. 

§2
Terminarz Rekrutacji 

 1. Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.  

 1. Do sprawdzianu kompetencji językowych muszą przystąpić wszyscy uczniowie zainteresowani podjęciem kształcenia w klasie dwujęzycznej (z wyłączeniem laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego).  

 1. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych odbędzie się w terminie: 12.06.2023 roku o godz. 17.00 (mała sala gimnastyczna) 

Sprawdzian jest pisemnym testem językowym na poziomie A2+/B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i obejmuje zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz zadania leksykalno-gramatyczne, typu słowotwórstwo, transformacje zdań, test wyboru (czas trwania: 60 minut).  

 • Kandydaci, którzy z przyczyn losowych nie brali udziału w sprawdzianie w pierwszym terminie, przystępują do sprawdzianu w drugim terminie: 03.07.2023 roku o godz. 12.00 (mała sala gimnastyczna) 

 1. Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu:  

 • pierwszy termin do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00

 • drugi termin do 7 lipca 2023 r. do godz. 15.00 

Wyniki zostaną opublikowane w elektronicznym systemie rekrutacji i będą dostępne dla każdego kandydata po zalogowaniu. 

5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego wynosi 250 punktów, z czego 50 punktów stanowi wynik sprawdzianu kompetencji językowych (SKJ). 

6. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych znajdują się na stronie szkoły www.slowacki.info.pl w zakładce REKRUTACJA. 

Harmonogram rekrutacji do klasy dwujęzycznej  
w roku szkolnym 2023/2024  

15.05.2023 r. – 31.05.2023 r. 

złożenie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej 

12.06.2023 r. godz. 17:00 

sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej 

do 16.06.2023 r.  

do godz. 15:00 

ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych 

3.07.2023 r.  

godz. 12:00 

dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej 

do 7.07.2023 r.  

do godz. 15:00 

ogłoszenie wyników dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych 

4.08.2023 r.  

godz. 12:00 

II dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do SKJ we wcześniejszych terminach 

do 8.08.2023 r.  

do godz. 15:00 

ogłoszenie wyników II dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych 

23.06.2023 r. - 12.07.2023 r. 

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

20.07.2023 r. 

publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

21.07.2023 r. - 27.07.2023 r. 

potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

28.07.2023 r.  

do godz. 14:00 

publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

Rekrutacja uzupełniająca 

od 31.07.2023 r.  

do 03.08.2023 r. 

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

04.08.2023 r.  

godz. 12:00 

II dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do SKJ we wcześniejszych terminach 

do 8.08.2023 r. 

do godz. 15:00 

ogłoszenie wyników II dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych 

do 11.08.2023 r.  

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

16.08.2023 r. - 23.08.2023 r. 

potwierdzenie woli nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

28.07.2023 r. 

do godz. 14:00 

publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

§ 3 

Regulamin rekrutacji do klas dwujęzycznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej stanowi integralną część regulaminu rekrutacji do klas pierwszych tego też liceum. 

 Pliki do pobrania

plakat klasa dwujęzyczna.pdf

ulotka.pdf

Regulamin rekrutacji do klas dwujęzycznych (1).pdf