Europa w I LO - I LO w Europie

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu SZKOŁA-AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS - European Parliament Ambassador School) wersja V/2020.

Program ma na celu:

1.      Poszerzenie wiedzy uczniów szkół średnich o europejskiej demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego (PE). Program daje uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im jako europejskim obywatelom oraz uzyskania informacji, jak mogą aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii Europejskiej (UE).

2.      Tworzenie stale rozwijającej się sieci wiarygodnych i aktywnych popularyzatorów wiedzy (nauczycieli), którzy w związku ze swoim zawodem odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu młodym ludziom wiedzy oraz pogłębianiu ich świadomości.

3.  Udostępnianie przydatnych pomocy dydaktycznych i organizację seminariów dla nauczycieli w Polsce oraz w Brukseli lub Strasburgu.
4. Wykorzystanie istniejących sieci współpracy biur PE ze Szkołami.

Do zadań Szkoły uczestniczącej w programie należy:

 1.Założenie szkolnego Punktu Informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Zadaniem zarówno Starszych, jak i Młodszych Ambasadorów będzie zadbanie o jego bieżącą działalność. Punkt może być wirtualny lub fizyczny.

2.   Organizacja działań poświęconych bieżącemu ustawodawstwu PE lub innym istotnym kwestiom europejskim.

3.   Wykorzystanie otrzymanych scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć dydaktycznych i podczas spotkań kółek zainteresowań.
4.   Organizacja na terenie Szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem „Dzień Europy” około 9 maja. Celem wydarzenia będzie pogłębienie wiedzy uczniów o integracji europejskiej i roli PE.
5.   Utworzenie w mediach społecznościowych profilu poświęconego działaniom szkoły podejmowanym w ramach programu EPAS, regularne aktualizowanie zamieszczanych tam treści oraz udostępnianie za pośrednictwem takiego profilu informacji dotyczących Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej publikowanych w mediach społecznościowych na profilach prowadzonych przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.
6.   W miarę możliwości - oddelegowanie co najmniej jednego przedstawiciela szkoły (Starszego Ambasadora) do udziału w szkoleniu wstępnym organizowanym w Warszawie oraz oddelegowanie uczniów (Młodszych Ambasadorów) do udziału w szkoleniach regionalnych.

Ponadto Szkoła może podjąć także działania fakultatywne, np. współpracę z innymi Szkołami, posłami do PE, przeprowadzenie lekcji europejskiej w kilku klasach i/lub wg różnych scenariuszy itp.

Starszymi Ambasadorami - opiekunami uczniów w naszej szkole są: p. M. Zabiegło, p. S. Siudek i p. P. Kardyś.1.     

Starszy Ambasador:

a)    odpowiada za realizację programu w szkole,

b)    wyznacza zainteresowanych uczniów do pełnienia funkcji Młodszych Ambasadorów.

Młodszymi Ambasadorami zostali: Dominik Flantowicz, Patryk Kołomański, Andrzej Patyk, Patryk Jędrzejczyk, Michał Kucharski. 

Młodszy Ambasador:

a) powinien wykazać się szczególną aktywnością w dzieleniu się wiedzą o UE i PE,

b) jest odpowiedzialny za wspieranie nauczyciela w realizacji programu EPAS, informowanie innych uczniów o bieżących sprawach związanych z Unią Europejską, organizację szkolnego Punktu Informacyjnego oraz wydarzenia z okazji Dnia Europy, koordynowanie gier, kontakt z innymi szkołami itd.

Już wkrótce pierwsze warsztaty online dla uczniów - Młodszych Ambasadorów!