SCWEWObserwacje wspierające/ superwizje koleżeńskie

        W VII etapie projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, odbyły się obserwacje wspierające/ superwizje koleżeńskie dla przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW.

    Superwizja koleżeńska to proces, w którym praktycy pomagają sobie wzajemnie, czerpiąc wiedzę ze swoich umiejętności zawodowych w celu skutecznego i profesjonalnego doskonalenia warsztatu zawodowego. Podobną rolę pełnią obserwacje. Dzielenie się spostrzeżeniami, doświadczeniem i informacjami zwrotnymi wzmocni kompetencje nauczycieli.

     Możliwość obserwowania lekcji i jej wspólne omówienie to jedno z najbardziej rozwojowych doświadczeń nauczyciela, zarówno dla osoby prowadzącej, jak i obserwatorów.
Spotkania zespołu SCWEW

     Etap VII projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą(SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”,
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty to również spotkania zespołu SCWEW w Skarżysku – Kamiennej. Tematem przewodnim było omówienie badań monitorujących pracę SCWEW zgodnie z wytycznymi ORE. Kadra SCWEW udzielała na bieżąco wsparcia w obszarze działań i upowszechnieniu informacji w środowisku przedszkoli/szkół objętych wsparciem SCWEW. Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania było zrealizowanie działania związanego z opracowaniem publikacji podsumowującej pracę SCWEW w Skarżysku – Kamiennej. Lider SCWEW poddał analizie pomysły zespołu dotyczące wydania publikacji. Ponadto dyskutowano o dotychczas udzielonym wsparciu w poszczególnych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych biorących udział w projekcie pilotażowym.
    Zajęcia modelowe w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem SCWEW

    W przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej w ramach pilotażu specjaliści SCWEW przeprowadzili zajęcia modelowe, czyli praktyczną demonstrację skutecznych technik i metod pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami.

      Obserwujący zajęcia nauczyciele mogli zapoznać się z różnorodnymi formami pracy
z uczniami o różnych niepełnosprawnościach, właściwą organizacją zajęć, sposobami egzekwowania i oceniania pracy uczniów oraz budowaniem przyjaznego klimatu sprzyjającego nauce.

     Zajęcia miały również na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, niwelowanie zachowań społecznie niepożądanych, pokazywanie sposobów radzenia sobie w kontaktach z innymi dziećmi oraz wypracowanie tolerancji na błędy i niepowodzenia, doskonalenie umiejętności społecznych przez modelowanie zachowań.

     Zajęcia przebiegały w formie poznawczo – zabawowej ze szczególną umiejętnością wyrażenia uczucia empatii. W czasie spotkania wykorzystano pomoce dydaktyczne ułatwiające wyrażanie  i nazywanie emocji w codziennym życiu.  


Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci

       Działania w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty to także wsparcie specjalistyczne dedykowane rodzicom. W dobie współczesnych technologii, cyberprzemocy czy gorszemu samopoczuciu dzieci towarzyszy także lęk, strach, samotność. Rodzice dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnioną pomoc w postaci konsultacji specjalistycznych, podczas których specjaliści SCWEW w Skarżysku – Kamiennej udzielają porad, wskazówek oraz wsparcia w każdym zgłaszanym obszarze. Ogólnopolskie badanie naukowe zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka dotyczące jakości życia dzieci i młodzieży wykazało znaczne rozbieżności w ocenach kondycji psychicznej między młodym pokoleniem a ich opiekunami. Wraz z dorastaniem samopoczucie psychiczne dzieci i nastolatków znacząco spada. Pomoc oferowana przez SCWEW ma za zadanie uświadomić rodzicom jak ważne jest wczesne wykrycie u dzieci problemów, z którymi się borykają na co dzień. Istotne jest także rozwijanie kompetencji komunikacyjnych rodziców, szczególnie w odniesieniu do starszych dzieci, co było jednym z głównych zagadnień poruszanych podczas konsultacji.


Konsultacje dla kadry zarządzającej oraz koordynatorów SCWEW

    
         W VII etapie projektu pilotażowego specjaliści SCWEW z zakresu pedagogiki specjalnej odbyli kolejny cykl konsultacji indywidualnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli ogólnodostępnych objętych wsparciem oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej.

         Tematyka spotkań dotyczyła omówienia bieżących spraw związanych z edukacją uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w poszczególnych szkołach, podzielenia się doświadczeniem i trudnościami napotykanymi w codziennej pracy z uczniem.

         Zgodnie ze zgłaszanymi problemami specjaliści SCWEW dzielili się doświadczeniem w rozwiązywaniu wybranych problemów dydaktycznych i wychowawczych w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.  Omawiano oraz analizowano funkcjonowanie dziecka w kontekście możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej, procedury w zakresie starania się o orzeczenie / opinię. Interpretowano orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poszukiwano również rozwiązań dotyczących wsparcia w zakresie podejmowania decyzji o ścieżce kształcenia dziecka – na każdym etapie edukacji oraz pomoc w określeniu celów i perspektyw aktywizacji zawodowej dla dziecka. Działania szkoleniowo – doradcze w przedszkolach/ szkołach objętych wsparciem SCWEW

        Zgodnie z zaplanowanymi zadaniami SCWEW odbyły się spotkania doradczo-szkoleniowe dla nauczycieli na temat trudnych zachowań uczniów ze spektrum autyzmu, w tym
    z Zespołem Aspergera. Uczestnicy warsztatów w poszczególnych szkołach mogli dowiedzieć się jak funkcjonują osoby z ASD oraz jakie mogą być przyczyny niepokojących, trudnych zachowań, z którymi spotykają się na co dzień. Istotnym punktem spotkań było przekazanie wiedzy jak zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz jakie procedury mogą być pomocne w tego typu niespodziewanych, nagłych sytuacjach. Po dokładnej analizie potrzeb w zakresie pomocy doradczo – szkoleniowej, która ma na celu podnoszenie kompetencji pracowników szkół podjęto decyzję o konieczności wzbogacenia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pozyskiwania informacji o uczniach z różnymi dysfunkcjami. Podczas szkoleń poruszono następujące kwestie:

    – różnicowanie dokumentów, na podstawie których szkoła podejmuje działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego;

    –  analiza trudności zgłaszanych przez nauczycieli szkoły w zakresie rozumienia zapisów
    w opiniach  z poradni psychologiczno – pedagogicznych;

    – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  – porządkowanie i analiza pojęć.

         Ponadto poruszono kwestię edukacji włączającej jako innowacyjnego podejścia do procesu kształcenia i wychowania, której celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się oraz dążenie do zapewnienia im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału oraz pełnego włączenia w życie społeczne.

 


Szkolenie w ramach porozumienia z OWiT pn. ,,Wsparcie osób z niepełnosprawnością wobec współczesnych wyzwań”


         28 października 2022 roku Ośrodek Testów i Wsparcia przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą (SCWEW) w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej w Hotelu Promień zorganizował szkolenie ,,Wsparcie osób z niepełnosprawnością wobec współczesnych wyzwań” w ramach porozumienia współpracy. 
         Zaproszonych gości oraz uczestników powitał pan Paweł Garbuzik - kierownik merytoryczny Ośrodka Wsparcia i Testów w Skarżysku – Kamiennej.
         Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego pani Katarzyna Bilska, radna Powiatu Skarżyskiego pani Barbara Kocia oraz pani Renata Pacek – naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, przedstawiciele PFRON pani Katarzyna Curyło oraz pani Małgorzata Grabka, a także dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej pan Paweł Buryło. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą reprezentował zespół SCWEW, Ośrodek Testów i Wsparcia w Skarżysku – Kamiennej - pracownicy merytoryczni i administracyjni OWiT zatrudnieni w ramach projektu.  
          Szkolenie rozpoczęła pani Izabela Juszkiewicz – pedagog oraz pani Małgorzata Jas – ekspert edukacji włączającej. Prowadzące wygłosiły prelekcje pn. ,,Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia i pomocy”. Poruszyły także zagadnienia dotyczące zadania pedagoga specjalnego według wymagań prawnych i aspektów praktycznych. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty szkoleniowe pod przewodnictwem pani Izabeli Juszkiewicz oraz pani Małgorzaty Jas nt. ,,Uniwersalnego projektowania – otoczenie i produkty dostępne dla wszystkich”.
         W kolejnej części szkolenia pan Piotr Adasiewicz – ekspert ds. superwizji SCWEW zaprezentował działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w kontekście organizacji procesu wspomagania w placówkach objętych wsparciem. Pani Aneta Łoboda – ekspert ds. technologii wspomagających przedstawiła prezentacje dotyczącą wypożyczalni sprzętu specjalistycznego SCWEW w praktyce. Na zakończenie pan Paweł Garbuzik – kierownik merytoryczny OWIT omówił szczegółowo działania OWIT w kontekście wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Po części wykładowej oraz warsztatowej odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy wymienili się poglądami oraz doświadczeniami z różnych perspektyw wsparcia osób z niepełnosprawnościami.


Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci
w przedszkolach/ szkołach objętych wsparciem SCWEW


         Zorganizowanie konsultacji specjalistycznych w ramach wsparcia dla rodziców i uczniów  jest planowane w związku z analizą rozpoznawanych na bieżąco potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej. Zajęcia zostały ustalone w oparciu o przeprowadzoną w szkołach ogólnodostępnych diagnozę pogłębioną. Uczestnicy doświadczyli, jak zróżnicowane potrzeby wpływają na proces edukacji i rozwoju dziecka. Praca w dzieckiem ze SPE wymaga rozpoznania potrzeb oraz dostosowania procesu nauczania - uczenia się do zróżnicowanych możliwości, zorganizowania odpowiedniej przestrzeni edukacyjnej, zapewnienia w szkole niezbędnych pomocy edukacyjnych. Najważniejsze jest budzenie świadomości społecznej i tworzenie klimatu wzajemnej akceptacji. SCWEW to ważny element kształtowania systemu edukacji, w którym stwarza się warunki do pełnego rozwoju wszystkim osobom uczącym się. Podczas konsultacji specjaliści SCWEW przedstawili i omówili formy oraz metody pracy z dzieckiem, a także udzielili cennych wskazówek i porad.SPOTKANIA ZESPOŁU SCWEW Z KOORDYNATORAMI – MAJ 2022

      W maju 2022 roku w siedzibie SCWEW przy ulicy Szkolnej 15 odbyły się spotkania zespołu: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem. Tematem przewodnim było podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań i zadań. Kadra SCWEW poddała analizie oraz omówieniu  kampanię społeczną – działanie zrealizowane w maju. Zaplanowała także kolejną część kampanii podczas dwóch ważnych wydarzeń przewidzianą w czerwcu. Lider SCWEW w ramach IV etapu przedstawił harmonogram konsultacji indywidualnych dla koordynatorów oraz omówił działania zaplanowane w maju 2022 roku. Zespół podsumował szczegółowo zadania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poprzednim etapie oraz zaplanował działania w poszczególnych placówkach w etapie IV:

1. Doposażenie wypożyczalni. 
2. Przeprowadzenie kampanii społecznej. 
3. Przeprowadzenie obserwacji wspierających /superwizji koleżeńskich.
4. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów.
5. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.
6. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
7. Działania doradczo-szkoleniowe.
8. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.
9. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.
,,Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej” 
w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna 

1 czerwca 2022 roku we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, który pełni rolę SCWEW, odbyła się kolejna kampania społeczna w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, skierowana do społeczności lokalnej. Prezentacja projektu odbyła się podczas obchodów z okazji Dnia Dziecka w Świętej Katarzynie. Jej celem było upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz zaprezentowanie działań realizowanego przedsięwzięcia, struktury SCWEW, zakresu świadczonego wsparcia. Omówiono także najważniejsze zagadnienia edukacji włączającej, która stanowi sposób organizacji edukacji uwzględniający różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


SPOTKANIE ZESPOŁU SCWEW Z KOORDYNATORAMI

      W marcu 2022 roku w siedzibie SCWEW przy ulicy Szkolnej 15 odbyły się spotkania zespołu: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Tematem przewodnim było podsumowanie działań i zadań zrealizowanych w bieżącym miesiącu. Zespół omówił szczegółowo działania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poszczególnych przedszkolach / szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW.

      Kadra SCWEW przedstawiła działania zaplanowane w IV etapie projektu pilotażowego:

1.           Doposażenie wypożyczalni.

2.           Przeprowadzenie kampanii społecznej.

3.           Przeprowadzenie obserwacji wspierających / superwizji koleżeńskich.

4.           Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów.

5.           Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.

6.           Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

7.           Działania doradczo-szkoleniowe.

8.           Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.

9.           Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.


    Ponadto omówiono i przeanalizowano wnioski po ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się 10 marca 2022 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z Modelem SCWEW oraz założeń dotyczących działalności informacyjnych i promocyjnych związanych z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, podczas której prezentowane były działania SCWEW w regionie. Wydarzenie dostarczyło wiedzy na temat teorii i praktyki edukacji włączającej, zaprezentowano założenia i ideę SCWEW, strukturę, zakres świadczonego wsparcia, omówiono dotychczas zrealizowane działania oraz przedstawiono partnerów, a także przedszkola i szkoły objęte wsparciem SCWEW. Celem ogólnopolskiej konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń o tym, jak te założenia realizować w praktyce. Wykłady poprowadzili eksperci, przedstawiciele świata polskiej nauki oraz praktycy – dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy podzielili się dobrą praktyką m.in. w zakresie oceniania, projektowania uniwersalnego w edukacji, diagnozy funkcjonalnej, metod pracy w zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych klasie, planowania rozwoju szkoły, współpracy placówek ogólnodostępnych i specjalnych.

     W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił działania związane z realizacją zadań projektowych związanych z planowanym wsparciem specjalistycznym w kolejnym etapie projektu oraz sprawy bieżące.SPOTKANIE KADRY SCWEW ORAZ SPECJALISTÓW 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ
 
   14 kwietnia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Renata Pacek, pracownik Starostwa Powiatowego pani Monika Białek, kadra SCWEW oraz specjaliści SCWEW.
    Eksperci SCWEW w ramach IV etapu projektu pilotażowego przedstawili harmonogram konsultacji indywidualnych dla dyrektorów szkół i koordynatorów, zajęć modelowych na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi, konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci. Dobór zajęć wynikał z potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW oraz diagnozy pogłębionej w w/w placówkach. 
    Specjaliści SCWEW w ramach wsparcia dedykowanego dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz rodziców uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi prowadzić będą konsultacje oraz zajęcia wspierające. Specjaliści realizują założenia zgodnie 
z działaniami przewidzianymi w etapie IV projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Konsultacje Lidera SCWEW z kadrą zarządzającą szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW

      W marcu 2022 roku odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, w których udział wzięli dyrektorzy szkół/ przedszkoli ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. 

     Tematyka spotkań dotyczyła omówienia bieżących spraw związanych z edukacją uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w poszczególnych szkołach, podzielenia się doświadczeniem i trudnościami napotykanymi w codziennej pracy z uczniem. Nakreślone zostały kolejne wspólne działania i formy kontaktu. 
    Lider SCWEW omawiał i dzielił się doświadczeniem w rozwiązywaniu wybranych problemów dydaktycznych oraz wychowawczych w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Podczas spotkań przeanalizowano opinie na temat dotychczasowej edukacji dziecka w szkole ogólnodostępnej, oczekiwań oraz wsparcia ze strony SCWEW. Spotkanie konsultacyjne było również okazją do zadawania pytań przez dyrektorów 
z placówek objętych wsparciem, nakreśleniem kierunku działań i formy pomocy w celu zniwelowania niepożądanych zachowań występujących u uczniów w szkołach objętych wsparciem.Szkolenia dla Rady Pedagogicznej podnoszące kompetencje pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

Organizacja procesu doskonalenia i szkolenia nauczycieli to obszar ogólnego rozwoju szkoły. Inny aspekt działania w tym zakresie to czynności pozwalające budować oczekiwaną pozycję placówki w środowisku, w tym przede wszystkim w obszarze edukacji włączającej, a także planowanie zmian niezbędnych dla procesów rozwojowych szkoły związanych z modyfikacją warunków oraz oczekiwań bezpośrednich odbiorców szkoły. Każdy z wymienionych obszarów łączy się z systematyczną pracą nad poprawą jakości pracy szkół - rozwojem organizacyjnym placówki. W związku z zadaniami projektu pilotażowego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej zorganizowano szkolenia dla Rad Pedagogicznych, których celem było podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie metod pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami, upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania tych uczniów oraz tworzenia warunków ich kształcenia. Ponadto szkolenia poświęcone były doskonaleniu procesu edukacyjno-wychowawczego uczniów, wymianie doświadczeń i upowszechnianiu dobrych praktyk dotyczących edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością.


Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów w ramach projektu pilotażowego 
w etapie III

Wspieranie kadry zarządzającej, koordynatorów oraz nauczycieli w zakresie wprowadzanych zmian w systemie oświaty oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to działania podjęte w III etapie projektu ,,Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Specjaliści SCWEW w ramach konsultacji prezentowali cele, metody, środki dydaktyczne i formy pracy z dzieckiem z różnymi niepełnosprawnościami, stosowane podczas zajęć lekcyjnych w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Przedstawiono i omówiono sposoby eliminowania trudnych zachowań uczniów oraz planowanie współpracy z rodzicami. Poruszono także temat w obszarze poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konsultacje miały charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Konferencja otwierająca dla społeczności lokalnej, inaugurująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej.

 W dniu 10 marca 2022 roku w Hotelu Promień w Skarżysku – Kamiennej odbyła się ogólnopolska konferencja otwierająca projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
  Patronat nad wydarzeniem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej. W spotkaniu uczestniczyli: Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Andrzej Michalski – dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON, Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Katarzyna Bilska, wiceprezydenci Miasta Skarżyska - Kamiennej Andrzej Brzeziński oraz Krzysztof Myszka, reprezentująca Urząd Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Renata Bilska, dyrektor Muzeum Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej Grzegorz Bień, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej Bogusław Ciok, Barbara Kocia – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Skarżyskiego, Jerzy Żmijewski - radny Rady Powiatu Skarżyskiego, Renata Pacek – Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Skarżyskiego, dr hab. Prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Beata Jachimczak, Rektor Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej Pomerania dr Magdalena Grochulska, dr Renata Miszczuk UJK Kielce oraz dr Elena Korpuszenko PWSH Pomerania, wizytator Kuratorium Oświaty Małgorzata Połeć, Iza Lesińska oraz Monika Dobrowolska - pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji, Paulina Papka - prezes Kieleckiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz wiceprezes Paulina Kosno, prezes Fundacji Eco Textil Monika Lipnicka oraz dyrektorzy
i pracownicy jednostek oświatowych z całego kraju m.in. z Torunia, Gdyni, Sierpca, Częstochowy, pracownicy samorządowych gmin i powiatów, a także dyrektorzy i nauczyciele placówek objętych wsparciem SCWEW.
Zebranych powitał dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej oraz Lider SCWEW Marcin Kruk. Spotkanie uświetnił występ wychowanków ZPEW.
  Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie SCWEW, które zwiększy dostępność usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie efektywności podejmowanych działań przez pedagogów na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami.
  Rolę SCWEW pełni Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Jest to jedyne Centrum w województwie świętokrzyskim.
  Głównym założeniem projektu jest wsparcie nauczycieli w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w zakresie poszerzania wiedzy i kompetencji kadry oraz zapewnienie pomocy w wdrażaniu edukacji włączającej oraz pracy z grupą zróżnicowaną. Wsparciem zostało objętych dziewięć placówek oświatowych ze Skarżyska - Kamiennej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte, Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie, Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, Publiczne Przedszkole w Jagodnem.
Konferencja odbyła się w formule hybrydowej i była transmitowana na żywo za pośrednictwem serwisu internetowego youtube oraz portalu społecznościowego organizatora.
">Program konferencji obejmował:
">Uroczyste otwarcie konferencji przez Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Lidera Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą - Marcina Kruka.
">Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
">Występ artystyczny uczniów i wychowanków z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku -Kamiennej.
">Sesja plenarna:
">prof. UJK dr hab. Mirosław Z. Babiarz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Edukacja włączająca w przedszkolu, szkole i uczelni.
prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak, Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia poprzez SCWEW
Iza Lesińska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Budowanie systemu stałego wsparcia dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w kontekście SCWEW.Agnieszka Pietryka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, SCWEW jako jeden z projektów
w obszarze edukacji włączającej. Andrzej Michalski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Współpraca PFRON z OWiT na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Działania podejmowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach upowszechniania edukacji włączającej.
Katarzyna Bilska, Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Kształcenie i wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powiecie skarżyskim.Marcin Kruk, Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, SCWEW – główne założenia projektu i obszary działania.
Paulina Papka i Paulina Kosno, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce, Dostosowanie przestrzeni kulturalno-publicznej do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu na przykładzie „Niebieskiej Strefy”.
Dyskusja:
Joanna Romanowska, Dyrektor ZSE, koordynator SCWEW, Uczestnictwo w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW” drogą do sukcesu inkluzyjności w szkole ogólnodostępnej.
dr Elena Karpuszenko, PWSM Pomerania, Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Curie -Skłodowskiej w Częstochowie, Kształcenie pedagogów specjalnych.
Paweł Garbuzik, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ośrodek Wsparcia i Testów – główne założenia projektu i obszary działania.Konsultacje w sprawie doboru sprzętu specjalistycznego dedykowane dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW

     W ramach etapu III projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zostały przeprowadzone przez eksperta ds. technologii wspomagających panią Anetę Łobodę konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie efektywnego wykorzystywania sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych przez przedszkola i szkoły ogólnodostępne objęte wsparciem SCWEW.
Konsultacje dotyczyły doboru, wypożyczania sprzętu specjalistycznego oraz instruktażu w zakresie jego użytkowania. Ponadto podczas spotkania udzielono porad w ramach obsługi sprzętu specjalistycznego. Dobór sprzętu czy urządzeń odpowiednich dla uczniów ze względu na ich potrzeby został podyktowany przeprowadzoną diagnozą wstępną oraz pogłębioną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW.
Wypożyczany sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne ułatwią funkcjonowanie dzieciom/ uczniom w przedszkolu i szkole w grupie/ klasie zróżnicowanej, a także pomogą w zaplanowaniu i przygotowaniu odpowiednich warunków dostępności oraz doborze odpowiedniego sprzętu i pomocy w procesie nauczania-uczenia się przez dzieci/uczniów, nauczycieli i specjalistów.Spotkanie zespołu SCWEW w Skarżysku – Kamiennej

   W dniu 31.01.2022 r. w siedzibie SCWEW przy ulicy Szkolnej 15 odbyło się spotkanie zespołu SCWEW: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Spotkanie dotyczyło podsumowania działań i zadań zrealizowanych w styczniu 2022 roku. Lider SCWEW omówił szczegółowo plan przewidziany na III etap projektu. Najważniejszymi działaniami w tym okresie są: 1. Przeprowadzenie rad szkoleniowych podnoszących kompetencje pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. 2. Przeprowadzenie konsultacji mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie efektywnego wykorzystywania sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych. 3. Przeprowadzenie konsultacji z rodzicami w zakresie pracy z dziećmi. 4. Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i koordynatorów. 5. Przeprowadzenie konferencji otwierającej dla społeczności lokalnej. 6. Przeprowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci. Zespół podsumował i omówił działania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w styczniu 2022 roku.Spotkanie zespołu SCWEW w Skarżysku – Kamiennej podsumowujące etap II projektu pilotażowego

17 stycznia 2022 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie podsumowujące działania, które zostały zrealizowane w etapie II projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Zespół SCWEW zrealizował wszystkie założenia przewidziane w etapie II: - zakup sprzętu specjalistycznego - uruchomienie wypożyczalni z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, - przeprowadzenie konsultacji eksperckich w związku ze zgłaszanymi trudnościami, - przeprowadzenie konsultacji w szkołach ogólnodostępnych dla dyrektorów i koordynatorów edukacji włączającej, - pomoc w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, - przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych, - przeprowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci. Zespół poruszył także tematykę zajęć specjalistycznych przewidzianych w kolejnym etapie projektu pilotażowego. Podsumowaniem spotkania była dyskusja związana z organizacją konferencji inaugurującej działania SCWEW w Skarżysku – Kamiennej skierowanej do społeczności lokalnej przewidzianej na marzec 2022 roku.


Spotkanie kadry SCWEW oraz specjalistów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej

31 stycznia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Renata Pacek, pracownik Starostwa Powiatowego pani Monika Białek, kadra SCWEW oraz specjaliści. Lider SCWEW pan Marcin Kruk przedstawił harmonogram zajęć specjalistycznych, rad szkoleniowych, konsultacji dla rodziców oraz dyrektorów szkół ogólnodostępnych wynikających z potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, które zostały przydzielone zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną oraz zgłaszanymi potrzebami. Zadaniem specjalistów SCWEW jest przede wszystkim udzielenie wsparcia nauczycielom przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz rodzicom uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Specjaliści realizują założenia zgodnie z działaniami przewidzianymi w etapie III projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW 


W grudniu 2021 roku w szkołach objętych wsparciem SCWEW odbyły się konsultacje specjalistyczne dedykowane dla rodziców oraz dzieci z niepełnosprawnościami, które miały na celu udzielenie wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb oraz problemów. Oferowane przez specjalistów konsultacje dostosowane były do potrzeb dziecka i jego rodziców oparte na wielokierunkowym wsparciu, ukierunkowane na rozwój określonych umiejętności. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia z określonym specjalistą. Podczas spotkań rodzice mogli przepracować trudne emocje, zrozumieć siebie, otrzymać i dawać wsparcie osobom w podobnej sytuacji, a także zdobywać wiedzę o zaburzeniach rozwojowych, na które cierpią ich dzieci. Indywidualna pomoc w szkołach ponadpodstawowych opierała się na wsparciu i terapii, dzięki której rodziny/ dzieci z niepełnosprawnościami będą mogły w świadomy i skuteczny sposób wspierać proces rehabilitacji społeczno – zawodowej osoby z niepełnosprawnością, a tym samym wspierać je w drodze do samodzielności. Rolą specjalistów realizujących zadania SCWEW jest wspomaganie rodziców w procesie kształcenia dzieci odpowiednio do ich potrzeb i możliwości na każdym etapie edukacyjnym. Specjaliści realizują zadania zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w etapie II projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty .


Spotkanie zespołu SCWEW w Skarżysku – Kamiennej podsumowujące etap II projektu pilotażowego 


20 grudnia w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie podsumowujące działania, które zostały osiągnięte w etapie II projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Zespół SCWEW zrealizował wszystkie założenia przewidziane w etapie II:zakup sprzętu specjalistycznego oraz uruchomienie wypożyczalni, konsultacje eksperckie w razie zgłaszanych trudności, konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej, wsparcie w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych, spotkania konsultacyjne, konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci. Zespół SCWEW podsumował dotychczasową działalność Centrum oraz efekty, jakie przynosi udzielane przez SCWEW wsparcie przedszkolom/ szkołom ogólnodostępnym. Istotne jest wykorzystanie doświadczenia i potencjału SCWEW w podnoszeniu jakości edukacji włączającej, co w rezultacie przyczyni się do podniesienia efektywności realizacji założeń edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych.


Podsumowanie konsultacji Lidera z kadrą zarządzającą, koordynatorami szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW

W ramach działań SCWEW w grudniu odbyły się spotkania konsultacyjneLidera dla kadry zarządzającej oraz koordynatorów szkół/ przedszkoli ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Tematyką spotkań była analiza raportu przygotowanego przez Lidera SCWEW dotyczącego uszczegółowienia potrzeb Rady Pedagogicznejzwiązanych z rozwojem kompetencji zawodowych członków i członkiń szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej w ramach projektu pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Podczas konsultacji prowadzonych w ramach szkolenia rad pedagogicznych nauczyciele szkół ogólnodostępnych zgłaszali tematykę formy doskonalenia w poszczególnych obszarach poddanych analizie: a) Zarządzanie b) Nauczanie i uczenie się c) Wychowanie i opieka Celem pogłębionej analizy potrzeb było zaplanowanie działań dotyczących doskonalenia Rady Pedagogicznej w deklarowanej tematyce w kolejnych etapach projektu pilotażowego. Po rozpoznawaniu potrzeb i możliwości w zakresie edukacji włączającej, problemów zgłaszanych w obszarze działania przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych oraz w kontekście pozyskanych informacji, Lider SCWEW pan Marcin Kruk wypracował model rozwiązań dotyczący zgłaszanych potrzeb i wątpliwości. Wypracowane wyniki posłużą do stworzenia planu działań w ramach pilotażu SCWEW oraz efektywnej realizacji wsparcia .
Spotkanie zespołu SCWEW

15 grudnia 2021 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie Lidera, ekspertów oraz koordynatorów edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotkanie dotyczyło analizy terminarza zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dedykowanych dla rodziców. Zorganizowanie zajęć specjalistycznych jest wynikiem potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, które zostały przydzielone zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną w szkołach ogólnodostępnych. Lider SCWEW przedstawił ogólną analizę wyników diagnozy pogłębionej i zakres wsparcia poszczególnych przedszkoli/ szkół objętych wsparciem SCWEW, na podstawie których dobrany został sprzęt specjalistyczny.Zespół SCWEW zaopiniował pozytywnie zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby placówek. W dalszej części spotkania poruszone zostały tematy związane z realizacją zadań SCWEW oraz efektami podjętych działań w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW.


Zajęcia specjalistyczne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW


   W ramach działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej odbył się kolejny już cykl zajęć specjalistycznych w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Zakres wsparcia realizowanego przez specjalistów SCWEW ma na celu pomoc w identyfikacji barier tkwiących w środowisku nauczania i wychowania oraz ich niwelowanie. W zależności od potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych specjaliści udzielają wsparcia nauczycielom szkół ogólnodostępnych w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i ich rodzin, planowaniu działań wspierających dziecko oraz modyfikacji i ocenie efektywności udzielanego wsparcia w ramach zajęć prowadzonych w grupie. Dobierają najefektywniejsze metody pracy i środki dydaktyczne, jakie można stosować w codziennej edukacji środowiska włączającego. Oceniają potrzeby zastosowania sprzętu specjalistycznego i jego doborze dla dzieci z niepełnosprawnościami. Monitorują spójność działań realizowanych przez zespoły i inne podmioty oraz realizacji ich zaleceń, a także podejmowaniu działań wspomagających rozwój dziecka w codziennej pracy pedagogów. Specjaliści w ramach zajęć oraz konsultacji wspierają również uczniów oraz nauczycieli w procesie tranzycji (adaptacji do przedszkola i przejścia do szkoły podstawowej).
Konsultacje Lidera SCWEW z kadrą zarządzającą, koordynatorami szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW.


          W II etapie projektu pilotażowego, w listopadzie odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, w których udział wzięli dyrektorzy szkół/ przedszkoli ogólnodostępnych, a także koordynatorzy edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Tematem spotkań było zaprezentowanie harmonogramów zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dla rodziców, wynikających z potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, które zostały przydzielone zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną w szkołach ogólnodostępnych. Na podstawie pogłębionej diagnozy, która wykazała potrzeby szkół dotyczące udzielonego przez SCWEW wsparcia specjalistycznego, zostali wyłonieni specjaliści, których zadaniem jest wspomaganie nauczycieli poszczególnych przedmiotów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w organizacji procesu nauczania w grupie/klasie zróżnicowanej. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie narzędzi i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest jednym z założeń projektu pilotażowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Z początkiem grudnia zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny niezbędny do prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu zgodny ze zgłaszanymi potrzebami placówek objętych wsparciem SCWEW, który podniesie jakość nauczania, a także umożliwi prawidłową realizację zadań przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych.Spotkanie zespołu SCWEW: Lidera, ekspertów oraz koordynatorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej

           29 listopada 2021 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie Lidera SCWEW, ekspertów oraz koordynatorów, które miało na celu podsumowanie realizowanych działań w etapie II w listopadzie 2021 roku. Spotkanie dotyczyło podsumowania działań i zadań dotychczas zrealizowanych przez zespół SCWEW. Ważnym punktem spotkania była także analiza spotkań ze specjalistami, którzy wspierają nauczycieli szkół ogólnodostępnych w rozwiązywania problemów w obszarze nauczania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także w poszukiwaniu skutecznych form i metod pracy. Kolejnym działaniem, które omówił Lider SCWEW pan Marcin Kruk był zakup sprzętu specjalistycznego, wspomagającego oraz pomocy dydaktycznych, zgodnie z aktualnymi potrzebami dzieci/uczniów z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Zespół podsumował i omówił szczegółowo zadania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, a także działania zaplanowane w grudniu.


Spotkanie zespołu SCWEW
      17 listopada 2021 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie Lidera, ekspertów oraz koordynatorów edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotkanie dotyczyło analizy terminarza zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dedykowanych dla rodziców. Zorganizowanie zajęć specjalistycznych jest wynikiem potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, które zostały przydzielone zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną w szkołach ogólnodostępnych. Lider SCWEW przedstawił ogólną analizę wyników diagnozy pogłębionej i zakres wsparcia poszczególnych przedszkoli/ szkół objętych wsparciem SCWEW na podstawie których dobrany został sprzęt specjalistyczny. Zespół SCWEW podczas spotkania zaopiniował pozytywnie zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby placówek.Spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego, kadry SCWEW: Lidera oraz ekspertów ze specjalistami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej


10 listopada 2021 roku w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego pani Katarzyna Bilska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Renata Pacek, pracownik Starostwa Powiatowego pani Monika Białek, kadra SCWEW oraz specjaliści.

Tematem spotkania było przedstawienie harmonogramu zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dla rodziców wynikających z potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, które zostały przydzielone zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną w szkołach ogólnodostępnych.

Rolą specjalistów realizujących zadania SCWEW jest wspomaganie kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz rodziców w organizacji procesu kształcenia dzieci/uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej odpowiednio do ich potrzeb i możliwości na każdym etapie edukacyjnym.

Specjaliści realizują zadania zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w etapie II projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.


Spotkanie zespołu SCWEW: Lidera, ekspertów oraz koordynatorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej

      8 października 2021 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie Lidera SCWEW, ekspertów oraz koordynatorów, które miało na celu podsumowanie zrealizowanych działań w etapie I projektu pilotażowego. Lider SCWEW przedstawił koordynatorom przedszkoli/ szkół objętych wsparciem SCWEW zaplanowane zadania, które będą realizowane w etapie II z uwzględnieniem efektów cząstkowych i końcowych, wartości do osiągnięcia oraz mierników efektów. Podczas spotkania kadra SCWEW omówiła i ustaliła najważniejsze zadania projektu pilotażowego na najbliższe miesiące. W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił działania związane z realizacją zadań projektowych oraz sprawy bieżące. 

Podsumowanie spotkań konsultacyjnych dla kadry zarządzającej, koordynatorów szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW

     W ramach działań SCWEW oraz priorytetowych zadań zespołu w miesiącu październiku odbył się cykl spotkań konsultacyjnych dedykowanych dla kadry zarządzającej oraz koordynatorów szkół/ przedszkoli ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Placówki ogólnodostępne zgłaszały problemy dotyczące obaw nauczycieli szkół o braku odpowiednich kwalifikacji do pracy z uczniami z niepełnosprawnością czy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, barier architektonicznych, braku odpowiedniego sprzętu specjalistycznego. Po rozpoznawaniu potrzeb i możliwości w zakresie edukacji włączającej, problemów zgłaszanych w obszarze działania przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych oraz w kontekście pozyskanych informacji, Lider SCWEW pan Marcin Kruk wypracował model rozwiązań dotyczący zgłaszanych potrzeb i wątpliwości. Wypracowane wyniki posłużą do stworzenia planu działań w ramach pilotażu SCWEW oraz efektywnej realizacji wsparcia.Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych.

 

       Miło nam poinformować, iż w ramach aplikowanego wniosku w na utworzenie Ośrodków Wsparcia i Testów przez podmioty prowadzące Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą przy ZPEW prowadzony będzie Ośrodek – jedyny w województwie świętokrzyskim, świadczący porady osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze właściwych do aktualnych potrzeb sprzętów/urządzeń/oprogramowania (technologii asystujących), umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych. Świadczenie porad będzie udzielane również członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: bezpiecznego użytkowania udostępnianego sprzętu/urządzenia albo poruszania się przy jego pomocy, zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej przy użyciu technologii asystujących, podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością. W ramach programu utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętów/urządzeń/oprogramowania w celu ich testowania w warunkach domowych przez osoby z niepełnosprawnością. OWiT prowadzić będzie także instruktaże/ szkolenia/warsztaty z obsługi sprzętu/urządzeń/oprogramowania zaproponowanego do zaopatrzenia dla osób z niepełnosprawnością lub dla członków ich rodzin, opiekunów. Wartość projektu: 1 mln 200 tysięcy złotych - całość sfinansowana ze środków PFRON.
Szkolenia stacjonarne zespołu SCWEW Skarżysko – Kamienna w Ośrodku Rozwoju Edukacji

     Spotkania online, szkolenia stacjonarne oraz samokształcenie to cykl trzech modułów pogłębiających wiedzę uczestników pilotażu. W ramach spotkań uczestnicy pracowali w grupach, omawiając poszczególne zagadnienia z obszaru funkcjonowania Specjalistycznych Centrów, jak i zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły włączającej. Dodatkowy atut szkoleń stanowiły przygotowane dla uczestników materiały, przekazywane po ukończeniu każdego Modułu, które będą wykorzystane zarówno do pogłębienia i uzupełnienia treści szkoleniowych, jak i do realizowania zadań związanych z działalnością SCWEW.

    W dniach 02 - 06.10.2021 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbył się cykl szkoleń dla zespołów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników SCWEW. W szkoleniach uczestniczył zespół SCWEW Skarżysko – Kamienna: lider, eksperci oraz koordynatorzy przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem.

   W ramach sieci współpracy – jednym z kluczowych zadań edukacji włączającej jest doskonalenie kompetencji zespołu SCWEW. Celem spotkań było przybliżenie kluczowych zagadnień z obszaru edukacji włączającej oraz specyfiki zadań i współpracy w zespołach SCWEW. W trakcie szkolenia uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami wdrażanymi w ich placówkach. Zespoły SCWEW pogłębiły posiadaną wiedzę oraz wzmocniły kompetencje niezbędne w pełnieniu przez nich określonych funkcji w projekcie pilotażowym.

Konsultacje specjalistyczne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW        W ramach współpracy oraz rozwijania kompetencji pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych zorganizowano spotkania ze specjalistami w ramach zadania SCWEW. Specjaliści posiadają ogromne doświadczenie w wieloaspektowej pracy z dziećmi i rodziną. Wykorzystują narzędzia umożliwiające prowadzenie zajęć specjalistycznych. Spotkania prowadziły dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej Marzena Sala oraz Elżbieta Zyzik. Konsultacje dotyczyły planowania i realizacji celów terapeutycznych, realizację, monitorowanie i ocenę efektywności zastosowanych instrumentów wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. Zakres konsultacji dotyczył tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

Spotkania z Radami Pedagogicznymi szkół objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej        
zgodnie z modelem funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą


    W etapie I odbyły się spotkania z Radą Pedagogiczną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, tj. w: Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte, Przedszkolu Publicznym nr 7 im. Janusza Korczaka, Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych, Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym oraz Publicznym Przedszkolu w Jagodnem. Podczas spotkań Lider SCWEW wraz z zespołem przedstawił główne założenia edukacji włączającej, zadania SCWEW, obszar wsparcia szkół i przedszkoli. Głównym celem przeprowadzonych spotkań było przedstawienie idei i implementacji edukacji włączającej, wskazanie korzyści wynikających z realizacji założeń edukacji włączającej oraz dostarczenie kompletnej informacji dotyczącej działań SCWEW oraz form wsparcia dla szkoły.

Podjęcie współpracy Lidera SCWEW z Kuratorium Oświaty w Kielcach


Jednym z założeń projektu realizowanym w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty jest podjęcie współpracy z Kuratorium Oświaty.  

14 września 2021 r. Lider SCWEW pan Marcin Kruk odbył spotkanie z panią Katarzyną Nowacką - Świętokrzyskim Wicekuratorem Oświaty w Kielcach. Głównym tematem rozmów było zawarcie Porozumienia w sprawie współpracy SCWEW z Kuratorium.  

Celem spotkania było również przybliżenie założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia. Lider SCWEW pan Marcin Kruk zaprezentował zakres współpracy SCWEW ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej. Pomysł wdrożenia modelu spotkał się z ogromną aprobatą, a idea edukacji włączającej szansą dla rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego.

 

Spotkanie zespołu SCWEW

   
          

         W dniu 06.09.2021 r. w siedzibie SCWEW w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej odbyło się spotkanie lidera SCWEW, ekspertów oraz koordynatorów SCWEW z przedszkoli/ szkół objętych wsparciem. 

     Tematem spotkania było ustalenie najważniejszych działań organizacyjnych.
Lider SCWEW pan Marcin Kruk przedstawił i omówił zadania, które będą realizowane w I etapie we wrześniu 2021 roku: 

1.      Spotkania z Radą Pedagogiczną w szkołach objętych wsparciem – Lider SCWEW, eksperci oraz koordynatorzy.

2.      Zainicjowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz uczelnią wyższą – spotkanie i podpisanie porozumienia - Lider SCWEW

3.      Zorganizowanie indywidualnych konsultacji dla szkół objętych wsparciem – specjaliści SCWEW

W dalszym ciągu upowszechnianie na stronie szkoły, fanpagu wiadomości dotyczących działań SCWEW  oraz informacji o działaniach na terenie danej placówki, a także popularyzowanie idei edukacji włączającej. 
Spotkanie organizacyjne z liderem , ekspertami i koordynatorami SCWEW


       W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej starosta Artur Berus i członek zarządu Katarzyna Bilska spotkali się z liderem, ekspertami i koordynatorami utworzonego na terenie powiatu skarżyskiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Jest to jeden z 16 Centrów powstałych w Polsce i jedyny w województwie świętokrzyskim.

Spotkanie miało charakter organizacyjny, podczas którego m.in. omówiono główne założenia Centrum jego rolę w procesie funkcjonowania szkół oraz zasady rozliczania projektu. Przedstawiono także grupę liderów i koordynatorów, którzy przez najbliższe dwa lata będą realizować zadania wynikające funkcjonowania SCEW. Starosta Artur Berus przypomniał, że powiat skarżyski jako jedyny w województwie świętokrzyskim pozyskał środki z projektu grantowego Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą na wdrożenie tego modelu.

Projekt o wartości ponad 1,6 mln. zł realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą mają za zadanie podkreślić specjalistyczny wymiar szkolnictwa specjalnego i wzmocnić jego rolę w oświacie poprzez wykorzystanie kompetencji i umiejętności specjalistów ze szkół specjalnych, którzy będą wspierać nauczycieli, rodziców i uczniów szkół ogólnodostępnych. Zgodnie z założeniami projektu nauczyciele otrzymają wsparcie, które pomoże im wybrać najlepsze metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych i korzystać z zasobów szkół specjalnych. Rodzice natomiast będą mieli możliwość konsultacji, doradztwa, korzystania z grup wsparcia, a nawet zajęć terapeutycznych.

Dwa lata temu pojawiły się informacje o zmianach dotyczących edukacji włączającąW mojej ocenie bardzo dużo zmieni się jeśli chodzi o pracę z dzieckiem niepełnosprawnym i siła tej pracy będzie przeniesiona na szkoły. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli planowane działania rządu będą sfinalizowane ulegnie radykalnym zmianom, a działania poradni zostaną rozproszone na inne jednostki.[…] Na barkach nas wszystkich jest niesamowita odpowiedzialność, aby umiejętnie wdrożyć nasz projekt tak aby jego podstawowi odbiorcy czyli dzieci niepełnosprawne zostały objęte kompleksową i wielospecjalistyczną opieką – mówiła członek zarządu Katarzyna Bilska podkreślając, aby do tego projektu wszyscy zaangażowani podeszli nie tylko literalnie ale także z wykorzystaniem potencjału zasobu ludzkiego jaki tkwi w powołanym gronie pięciu ekspertów.    

Centrum będzie m.in. prowadzić szkolenia, działalność doradczą, np. w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. SCWEW będzie instytucją, której działalność będzie skupiała się na wsparciu szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej.

Centrum w Skarżysku-Kamiennej będzie także prowadzić działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie edukacji włączającej oraz współpracę z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia, np. uczelniami, organizacjami pozarządowymi, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej.

Członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska poinformowała, że SCWEW w Skarżysku-Kamiennej będzie się mieścić Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, który przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego został powołany do wdrożenia tego pilotażowego modelu i pełnienia jego roli. Przedstawiła także zespół kadry SCWEW w Skarżysku-Kamiennej, który będzie realizował zadania wynikające z założeń projektu. Zespół składa się z 13 osób, a w jego skład wchodzi jeden lider, 4 ekspertów i 7 koordynatorów. Liderem projektu jest Marcin Kruk, dyrektor ZPEW, a zespół ekspertów tworzą:


  1. Ewa Binkowska - ekspert ds. edukacji włączającej,
  2. Aneta Łoboda - ekspert ds. technologii włączającej,
  3. Ilona Wątła - ekspert ds. informacji i ewaluacji,
  4. Małgorzata Kowalska - ekspert SCWEW.

   W ramach SCWEW prowadzona będzie także wypożyczalnia sprzętu przeznaczonego dla dzieci i dorosłych w zakresie: niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu, niepełnosprawności słuchowej i wzrokowej oraz niepełnosprawności ruchowej. Sprzęt dostępny w wypożyczalni dostosowany będzie do innowacyjnych metod pracy z dziećmi.     


Konsultacje indywidualne dla dyrektorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych
i koordynatorów SCWEW


      W zakresie działań „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych odbyły się konsultacje indywidualne prowadzone przez lidera SCWEW pana Marcina Kruka – dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej.

       Podczas spotkań przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące projektu pilotażowego oraz planowane formy działań w ramach SCWEW. Współpraca pomiędzy przedszkolami, szkołami oraz placówkami specjalnymi i ogólnodostępnymi ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych − co ułatwi pracę ze wszystkimi dziećmi/uczniami – a także wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych, efektywniejszych rozwiązań w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Formy realizacji wsparcia:

-  pomoc w rozpoznawaniu potrzeb dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich rodzin, planowanie działań wspierających dziecko i jego rodzinę oraz modyfikacja i ocena efektywności udzielanego wsparcia w ramach zajęć prowadzonych w grupie przedszkolnej;

- specjalistyczne wspieranie podczas opracowywania i realizowania programu wczesnego wspomagania rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;

- dobór efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych, jakie można stosować
w codziennej edukacji w grupie przedszkolnej jako środowisku włączającym również dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

-  ocena potrzeby zastosowania sprzętu specjalistycznego i jego dobór dla dzieci
z niepełnosprawnościami, wypożyczenie odpowiedniego sprzętu oraz pomocy
w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka;

-  monitorowanie spójności działań realizowanych przez zespoły wczesnego wspomagania rozwoju i inne podmioty oraz realizacji ich zaleceń i podejmowaniu działań wspomagających rozwój dziecka w codziennej pracy pedagogów przedszkolnych;

-  wsparcie procesu tranzycji (adaptacji do przedszkola i przejścia do szkoły podstawowej).


LISTA PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBJĘTYCH WSPARCIEM PRZEZ SCWEW W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ


1.      Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II

ul. Norwida 3, 26-110 Skarżysko – Kamienna

2.      Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte

ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko – Kamienna

3.      Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka

ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko – Kamienna

4.      Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego

ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów

5.      I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko -Kamienna

6.      Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego

ul. Oseta Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko – Kamienna

7.      Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych

ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko – Kamienna

8.      Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

ul. Kościelna 5, 26-115 Skarżysko Kościelne

9.      Publiczne Przedszkole w Jagodnem

Jagodne 138, 27-220 Mirzec
Indywidualne konsultacje eksperckie w ramach realizowanego przedsięwzięcia - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”


       W ramach  II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w szkołach/ przedszkolach ogólnodostępnych odbyły się konsultacje prowadzone przez ekspertów SCWEW z Zespołu Placówek Edukacyjno -Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej.

Konsultacje miały charakter bezpośredniego wsparcia w następującym zakresie:

1.      Szczegółowy zakres wsparcia szkoły ogólnodostępnej.

2.      Zadania koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

3.      Zakres wsparcia specjalistów SCWEW.

 

     Spotkanie miało na celu dookreślenie i uszczegółowienie wsparcia, jakim objęta jest szkoła ogólnodostępna, w ramach której SCWEW udostępni swoją wiedzę i specjalistyczne zasoby zwiększając kompetencje kadry kierowniczej i personelu szkół w zakresie rozumienia i wspierania osób uczących się o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

     Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego Otwarcie cyklu szkoleń dla Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

     W dniach 26-27.08.2021 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się szkolenie dla Liderów SCWEW, w którym udział wziął dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych pan Marcin Kruk – lider SCWEW.
   Oficjalnie cykl szkoleń otworzyli: Marzena Machałek, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) wraz             z Joanną Wilewską, Dyrektorem Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN oraz Tomaszem Madejem p.o. Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji . Podczas warsztatów uczestnicy pogłębili wiedzę i wzbogacili umiejętności w zakresie koordynowania i zarządzania pracą zespołu oraz komunikowania się w zespole. Zostali przygotowani do udzielania wsparcia szkołom i przedszkolom ogólnodostępnym w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie miało również na celu przygotowanie do pełnienia roli lidera, wykonywania zadań oraz sposobów uzyskiwania informacji o pracy SCWEW na różnych etapach działania.
a
„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających

Edukację Włączającą (SCWEW)” 

   W terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15 realizowane jest przedsięwzięcie grantowe pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Nazwa grantu: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej.

    Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

 Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na:

-  pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów,

-  doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych,

-  pomocy w opracowywaniu i realizowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem działań        wspomagających rodzinę dziecka,

- ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu, urządzenia lub pomocy dydaktycznych, przygotowania zindywidualizowanej (zgodnie   z potrzebami przedszkola i szkoły ogólnodostępnej) oferty szkoleniowej obejmującej szkolenia z zakresu specyfiki edukacji włączającej,

- przeprowadzeniu konferencji, prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji wspierających, superwizji koleżeńskich, spotkań dla      Rad Pedagogicznych, przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkół, upowszechnianiu informacji o edukacji włączającej, spotkaniach  indywidualnych i zbiorowych dotyczących uruchomienia wypożyczalni, konsultacji eksperckich, działaniach doradczo-szkoleniowych, konsultacji dla rodziców - w zakresie wsparcia oraz dyrektorów, nauczycieli w zakresie wdrożenia modelu edukacji włączającej.

        Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia. 
INFORMACJE O PROJEKCIE

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”

 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
 

I.ZAŁOŻENIA I ZADANIA SCWEW:


Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą będą jednym z systemowych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Celem głównym Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi1 potrzebami edukacyjnymi w ramach wykorzystania udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie (SCWEW).

Działania realizowane w pilotażu mają na celu przygotowanie przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych.

Cele szczegółowe:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze      zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek    specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w  zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną.

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą     zróżnicowaną.

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

 

Rolą SCWEW jest wsparcie nauczycieli i specjalistów, pracujących w przedszkolach
i szkołach ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).


II.ZAKRES USŁUG SCWEW:


Zadania realizowane przez SCWEW podzielone są na 8 etapów. Obejmują one:

1) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, m.in. poprzez:

- organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy
  z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;

-  pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego
   oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;

- prowadzenie instruktażu dla nauczycieli; o pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze      zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;

- doradztwo w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów/słuchaczy, a także w zakresie metod oceniania ich postępów; o system konsultacji i superwizji koleżeńskich;

-  wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli.

2) wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie: o tworzenia odpowiednich warunków i    organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej; - monitorowania wdrażania edukacji włączającej; o prowadzenia działań  interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców, opiekunów i dzieci/uczniów/słuchaczy.

3) prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), których celem jest praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem/uczestnikiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
w grupie dzieci/uczniów/słuchaczy, ukierunkowywanie bezpośredniej pracy nauczyciela
z dzieckiem/uczniem/słuchaczem, rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia zajęć, w tym zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem różnorodnych form pracy.

 4) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów/słuchaczy i ich rodzin.

- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego    przedszkolu/szkole.

6) konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy za pośrednictwem przedszkola/szkoły.

7) utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami    /słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego    wykorzystania tych pomocy.

8) wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem/słuchaczem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

9) wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej,    podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności).


III. EFEKTY PROJEKTU 


   Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie SCWEW w Skarżysku - Kamiennej .


IV. KADRA SCWEW:


W skład Zespołu SCWEW w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
 w Skarżysku – Kamiennej wchodzą:

- Marcin Kruk - lider,

- Ewa Binkowska - ekspert ds. edukacji włączającej,

- Aneta Łoboda - ekspert ds. technologii wspomagających,

- Małgorzata Kowalska – ekspert SCWEW,

- Ilona Wątła - ekspert ds. informacji i ewaluacji,

- specjaliści/nauczyciele z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wszelkie informacje dotyczące projektu pilotażowego uzyskać można w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych ul. Szkolna 15, 26-110  Skarżysko – Kamienna,  tel. 41 252 48 17
 Pliki do pobrania

Bibliografia przydatna do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.pdf

harmonogram dyzurów zespołu SCWEW.pdf

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.pdf

Wykaz stron internetowych.pdf