Program Profilaktyczno - Wychowawczy

     

Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei. I przed narodem niosą oświaty kaganiec.......

Juliusz Słowacki

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

WRZESIEŃ 2022 R.

SPIS TREŚCI:

I. Podstawa prawna

II. Wstęp

III. Diagnoza środowiska szkolnego

IV. Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

V. Ogólne cele wychowawczo-profilaktyczne

VI. Szczegółowe cele wychowawczo-profilaktyczne

VII. Wizja, misja szkoły, model absolwenta

VIII. Zadania wychowawcze organów szkoły

IX. Zakładane efekty wychowawczo-profilaktyczne

X. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

XI. Szczegółowy plan działań wychowawczo-profilaktycznych XII. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych.

XII.I. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia ucznia

XII.II. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją XII.III. Kroki jakie powinien podjąć nauczyciel, gdy podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem środków zmieniających świadomość XII.IV. Kroki jakie powinien podjąć nauczyciel w przypadku, gdy znajdzie na terenie szkoły substancje budzące podejrzenie o zmienianie świadomości XII. V. Kroki jakie powinien podjąć nauczyciel, gdy podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję zmieniającą świadomość XII.VI. Kroki jakie powinien podjąć nauczyciel wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa XII.VII. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego XII.VIII. Procedura postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia XII.IX. Procedury - zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej- stanowią odrębny dokument XIII. Wnioski XIV. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych XV. Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych XVI. Postanowienia końcowe


 1. Podstawa prawna:


 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

 • Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr120, poz.526).

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 • Ustawa z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.2215 ze zm.).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożeń niedostosowaniem społecznym.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1446).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2018 poz. 214).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 1999 nr 67 poz. 756).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r.w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz. U. poz. 1554).

 • Statut Szkoły.

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 września 2005, Dz. U. z dnia 13 lipca 2010r.).

 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. ze. zm.

 • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 ( tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. nr 180, poz.1108).

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z. zm.).

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, ze zm.).

 • Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.1446 ze zm.).

 • Krajowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 • Narodowy Program Zdrowia .

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

 • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV.

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ze. zm.

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.).

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym2021/2022.

 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.” 1. Wstęp


Wychowanie to wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.


Program Wychowawczo-Profilaktyczny I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; opiera się na hierarchii wartości przyjętej w szkolnej koncepcji pracy.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględnić zarówno wole rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rola szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

Podstawowym celem programu jest wspieranie każdego ucznia we wszechstronnym rozwoju, kształtowanie ich pozytywnych postaw oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

Ważnym elementem realizacji programu jest propagowanie historii oraz kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

W wychowaniu szkoła opiera się na współdziałaniu nauczycieli i rodziców, którzy posiadają największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Zadaniem nauczycieli jest aktywne wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły tworzy spójną całość ze Statutem Szkoły, szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.


 1. Diagnoza środowiska szkolnego


Diagnoza środowiska szkolnego, będąca punktem wyjścia do tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego, dokonywana jest na podstawie:


 1. ewaluacji wewnętrznych,

 2. wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły,

 3. wniosków z ewaluacji programu wychowawczego – profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2021/2022,

 4. analizy efektów pracy zespołu wychowawczego,

 5. wywiadów oraz rozmów indywidualnych i grupowych z nauczycielami, uczniami i rodzicami,

 6. obserwacji zachowania uczniów, nauczycieli, rodziców,

 7. wniosków z diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym,

 8. analizy dokumentów szkolnych.


 1. Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:


 1. powszechna znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

 2. zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

 3. respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły,

 4. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,

 5. współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 1. Ogólne cele wychowawczo-profilaktyczne


Wychowanie to całokształt świadomych i celowych działań pedagogicznych, które mają na celu ukształtowanie człowieka dojrzałego pod względem fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

Dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako dbałość o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Dojrzałość psychiczną – jako zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, właściwego stosunku do świata, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz otaczający świat, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów.

Dojrzałość społeczną – jako umiejętność samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych, dokonywania odpowiedzialnych wyborów, pełnienia ról społecznych, sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie, kreowania postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19).

Dojrzałość duchową – jako poczucie sensu życia i istnienia człowieka, zbudowanie stabilnego systemu wartości opartego na prawdzie, dobru i pięknie, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu.


 1. Szczegółowe cele wychowawczo-profilaktyczne w obszarze:


 • rozwoju fizycznego: 1) promowanie zdrowego, aktywnego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia, 2) kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu, 3) propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, 4) propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych, 5) uświadomienie uczniom zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem, 6) zapobieganie nałogom i uzależnieniom, 7) zmiana obiegowych przekonań na temat środków psychoaktywnych, 8) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, 9) zapobieganie wagarom i zachowaniom ryzykownym.

rozwoju psychicznego (intelektualno-emocjonalnego):

  1. kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,

  2. rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów uczniów,

  3. organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  4. wdrażanie uczniów do samokształcenia,

  5. propagowanie zajęć pozalekcyjnych, olimpiad i konkursów przedmiotowych,

  6. podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie znaczenia edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych,

  7. rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

  8. ćwiczenie umiejętności wystąpień publicznych,

  9. wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości,

  10. rozwijanie zdolności samooceny: samoakceptacji i samokrytycyzmu,

  11. kształcenie zdolności samokontroli, opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji,

  12. rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,

  13. poprawa frekwencji na zajęciach lekcyjnych,

  14. uwrażliwianie na kulturę języka i kulturalne zachowanie,

  15. wdrażanie działań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej.rozwoju społecznego:

 1. kształcenie umiejętności zespołowego działania,

 2. integracja zespołów klasowych,

 3. wspieranie samorządności uczniowskiej,

 4. kształtowanie postaw patriotycznych,

 5. inicjowane i wspieranie inicjatyw wolontariackich,

 6. uwrażliwianie na potrzeby chorych i niepełnosprawnych,

 7. uwrażliwianie na problemy i potrzeby uchodźców, szczególnie uczniów z Ukrainy, objecie ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

 8. wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych,

 9. kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii,

 10. kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego,

 11. wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z mediów,

 12. doskonalenie współpracy z rodzicami,

 13. pogłębianie współpracy z lokalnym organizacjami i instytucjami.


 rozwoju duchowego:

 1. upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole i społeczeństwie norm i wartości,

 2. poznawanie świata wartości uczniów,

 3. motywowanie uczniów do wolnego wyboru właściwych wartości,

 4. wspomaganie młodzieży w budowaniu własnej hierarchii wartości opartej na hierarchii obiektywnej,

 5. kształtowanie umiejętności myślenia refleksyjnego,

 6. popularyzacja idei wolności i pokoju,

 7. kształtowanie postawy odwagi w dążeniu do prawdy, dobra i uczciwości,

 8. uwrażliwianie na wszelkie formy relatywizacji wartości we współczesnym świecie,

 9. kształtowanie umiejętności wykraczania poza egoistyczne i doraźne cele życiowe,

 10. kształtowanie poczucia piękna i zmysłu estetycznego.


 1. Wizja, misja szkoły, model absolwenta


Wizja szkoły:


W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, żeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc przez to, co ma, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”. 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej jest szkołą przyjazną uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i  pracownikom niepedagogicznym.

 2. stwarza młodzieży warunki do wszechstronnego rozwoju pod względem intelektualnym, moralnym, społecznym, duchowym, fizycznym i psychicznym.

 3. bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego, studiów wyższych oraz sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

 4. kształtuje pozytywne systemy wartości młodzieży i właściwe postawy.

 5. przygotowuje młodych ludzi do odpowiedzialnego pełnienia różnych ról społecznych i rodzinnych.

 6. dba o profilaktykę i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów po okresie zdalnego nauczania i uchodźców, którzy trafili do szkoły w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą. 

Misją szkoły jest „osiągniecie zaburzonej równowagi miedzy przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełniony o profilaktykę”.Misja szkoły:


Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia”.

Platon.


Kształtujemy człowieka, który chce i umie mądrze żyć poprzez:


 1. rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna,

 2. utrwalanie świadomości życiowej użyteczności wiadomości zdobytych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych

w czasie całej nauki w liceum,

 1. kształtowanie u uczniów umiejętności łączenia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie i innych, poszanowania własnej i cudzej wolności i wartości,

 2. uczenie młodzieży szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,

 3. przygotowanie młodych ludzi do życia w rodzinie, wspólnocie szkolnej, w społeczności lokalnej, w państwie, Europie i świecie,

 4. wychowywanie uczniów w duchu poszanowania ojczyzny i jej dziedzictwa kulturowego,

 5. przygotowanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania etycznej analizy i oceny negatywnych zjawisk życia publicznego,

 6. wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z mediów,

 7. rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,

 8. kształtowanie umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów i konfliktów,

 9. kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,

 10. rozwijanie wrażliwości na potrzeby ludzi starszych, chorych, biednych, pokrzywdzonych przez los oraz uchodźców, szczególnie z państw ogarniętych wojną.


Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej w swojej pracy wychowawczej wskazują ideał ucznia, którym jest człowiek dojrzały, uczciwy, odpowiedzialny, tolerancyjny, dobrze przygotowany do życia w rodzinie i w społeczeństwie. Jest to osoba umiejąca żyć z innymi i dla innych.

Nauczyciele, wspierając obowiązki wychowawcze rodziców, dążyć będą do wszechstronnego rozwoju uczniów i osiągnięcia w efekcie modelu absolwenta, który:
 1. patriotyzm traktuje jako wartość podstawową, podobnie jak rodzinę, społeczność lokalną i państwo,

 2. jest wrażliwy na dobro, prawdę i piękno,

 3. jest uczciwy, rzetelny i kreatywny, odważny i samodzielny,

 4. zna podstawowe zasady i wartości etyczne życia publicznego i grup społecznych,

 5. jest tolerancyjny, odpowiedzialny za siebie i innych, krzewi idee wolności i pokoju,

 6. potrafi dokonywać właściwych wyborów i hierarchizacji wartości,

 7. jest człowiekiem ambitnym, dociekliwym w sensie intelektualnym, świadomym znaczenia nauki we współczesnym świecie,

 8. jest solidnie przygotowany do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów wyższych,

 9. szanuje język ojczysty, jest przygotowany do wystąpień publicznych,

 10. umie samodzielnie formułować sądy i opinie w ważnych sprawach,

 11. umie pracować w zespole i twórczo rozwiązywać problemy, integruje się z rówieśnikami,

 12. jest asertywny, odporny na niepowodzenia, nie ulega nałogom,

 13. dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 14. poprawnie i swobodnie posługuje się co najmniej jednym językiem obcym,

 15. szanuje przyrodę i podejmuje działania na rzecz jej ochrony,

 16. sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami komunikacyjno- informacyjnymi,

 17. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19), zna zasady ochrony zdrowia psychicznego oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego,

 18. posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.
VIII. Zadania wychowawcze organów szkoły


Oddziaływaniom wychowawczym uczeń poddawany jest przez:


1) dyrektora,

2) wychowawców klas i nauczycieli,

3) pedagoga szkolnego,

4) psychologa szkolnego,

5) pedagoga specjalnego,

6) rodziców,

7) Samorząd Uczniowski,

8) zespoły klasowe,

9) niepedagogicznych pracowników szkoły.Zadania dyrektora:


 1. pełnienie funkcji koordynatora działań wychowawczych w szkole, współpraca z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym i samorządem uczniowskim,

 2. nadzorowanie, analizowanie i ocena pracy wychowawców z zespołami uczniowskimi,

 3. nadzorowanie, analizowanie i ocena wychowawczego wymiaru zajęć edukacyjnych, imprez szkolnych, wycieczek,

 4. analizowanie i diagnozowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej wychowawczej pracy nauczycieli, organizacji działających w szkole,

 5. reprezentowanie szkoły w kontaktach z władzami samorządowymi i z instytucjami wspomagającymi działalność wychowawczą szkoły,

 6. zapewnienie uczniom możliwości uzyskania wiedzy i umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad etycznych,

 7. koordynowanie działań związanych z edukacją włączającą w ramach działania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą,

 8. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dbanie o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 9. inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

 10. inspirowanie wszystkich grup społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów-uchodźców z Ukrainy,

 11. stwarzanie warunków do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnianie równowagi pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów,

 12. dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału w zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych,

 13. dokonywanie analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów m.in. czynnościami formalnymi, w miarę możliwości redukuje ich ilość,

 14. czuwanie nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów,

 15. czuwanie nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym i psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych celu szybkiego i skutecznego reagowania na problemy uczniów.Zadania wychowawców klas:


 1. organizowanie procesu wychowawczego w zespole klasowym; budowanie poprawnych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i uczniami; kształtowanie tych relacji na zasadzie wzajemnej życzliwości, koleżeństwa i odpowiedzialności, integracja zespołu klasowego ,

 2. opracowanie klasowego planu wychowawczego we współpracy z rodzicami i wychowankami, realizowanie tego programu wspólnie z uczniami, rodzicami i uczącymi w klasie nauczycielami,

 3. diagnozowanie potrzeb uczniów, poziomu funkcjonowania w poszczególnych sferach rozwojowych, określanie mocnych i słabych strony uczniów, wskazywanie deficytów oraz potencjału rozwojowego,

 4. organizowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów posiadających opinie lub orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 5. tworzenie warunków umożliwiających uczniom ich wszechstronny rozwój, przygotowanie do życia w szkole, rodzinie i społeczeństwie, osiągniecie postaw określonych w modelu absolwenta,

 6. otaczanie indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków, rozpoznawanie ich sytuacji rodzinnej i warunków materialnych, a w razie potrzeby podjęcie starań o pozyskanie dla nich pomocy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów-uchodźców z Ukrainy,

 7. czuwanie nad właściwą organizacją i przebiegiem pracy uczniów, organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w nauce,

 8. prowadzenie preorientacji zawodowej, wdrażanie wychowanków do pracy nad własnym rozwojem,

 9. ustalanie ocen z zachowania, zgodnie z obowiązującymi w Szkole procedurami, które uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii, występowanie do dyrekcji o przyznawanie uczniom nagród i wyróżnień, stypendiów lub zastosowanie kar dyscyplinarnych,

 10. propagowanie programu zdrowego stylu życia, walki z uzależnieniami i nałogami,

 11. rozpoznawanie potrzeb uczniów zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19,

 12. uświadamianie uczniom istotnego znaczenia zasad i wartości moralnych w rozwoju osobowym człowieka, w kształtowaniu wzajemnych relacji między ludźmi, zapewnienie atmosfery współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,

 13. budzenie zainteresowania kulturą regionu, kształtowanie postaw patriotyzmu, aktywności społecznej, wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, tolerancji, wrażliwości na tradycyjne wartości, kształtowanie właściwych postaw szlachetności i proekologicznych, propagowanie wolontariatu, wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkoła oraz społecznością lokalną,

 14. inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniowskiego, rozwijanie jego społecznej aktywności w szkole i środowisku,

 15. zapoznanie wychowanków z procedurami postępowania na wypadek zagrożeń,

 16. współpraca z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym i psychologiem szkolnym, rodzicami, nauczycielami i dyrekcją, przedstawicielami sądu, policji i innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 17. organizowanie klasowych i indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów,

 18. kształcenie u uczniów i ich opiekunów postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na zmianę mogącą przynieść trwałe wartości np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków,

 19. podejmowanie działań w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych.Zadania nauczycieli:


 1. harmonijne realizowanie zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania uczniów,

 2. uczenie w czasie zajęć edukacyjnych efektywnego współdziałania w zespole, pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich,

 1. diagnozowanie potrzeb uczniów, poziomu funkcjonowania w poszczególnych sferach rozwojowych, określanie mocnych i słabych strony uczniów, wskazywanie deficytów oraz potencjału rozwojowego,

 1. wdrażanie do podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji zgodnych z zasadami odpowiedzialności, etyki i moralności,

 2. rozwijanie sprawności intelektualnej, psychologicznej, społecznej i duchowej uczniów oraz ich osobistych zainteresowań,

 3. kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia, poszanowania tradycyjnych wartości i szacunku dla każdego człowieka oraz postaw proekologicznych,

 4. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć edukacyjnych, prowadzi działania profilaktyczne, w tym w zakresie działań wspierających kondycje psychiczna uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami,

 5. dostosowuje wymagania związane z realizacja podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania,

 6. przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją, przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii,

 7. udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z okresem zdalnego nauczania,

 8. aktywne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.Zadania pedagoga szkolnego:


 1. współpracuje z samorządem uczniowskim, radą pedagogiczną, rodzicami, psychologiem szkolnym, pedagogiem specjalnym i dyrekcją szkoły w rozwiązywaniu spraw konfliktowych pomiędzy uczniami i nauczycielami, diagnozuje oczekiwania uczniów wobec szkoły,

 2. współpracuje z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 3. organizuje prelekcje z udziałem specjalistów w zakresie szybkiego i skutecznego problemów zgłaszanych przez uczniów i nauczyciel,

 4. koordynuje akcje i programy zdrowotne, wychowawcze i informacyjne i proekologiczne, poszerza wiedze uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii,

 5. wspiera uczniów – uchodźców z Ukrainy, organizuje opieką psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem wojennym i migracyjnym,

 6. wspiera uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań,

 7. współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, terapeutami, kuratorami sądowymi i specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów uczniów, realizuje Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

 8. wspiera rozwijanie aktywności wolontariackiej,

 9. integruje społeczność szkolną, promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,

 10. prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

 11. diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów i ich kondycji psychicznej,

 12. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, poszerza wiedzę uczniów, nauczycieli i rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (wojna w Ukrainie, pandemia, uchodźctwo) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza nią, uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

 13. podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień m.in. od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego i innych problemów dzieci i młodzieży;

 14. minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

 15. inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

 16. pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

 17. wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 18. poszerza wiedzę uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diety i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach.Zadania pedagoga specjalnego:

1) współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

2) współpracuje z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,

4) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

5) współpracuje w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny),

6) przedstawia radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wymienionych wyżej zadań.Zadania psychologa szkolnego:


 1. diagnozuje potencjalne możliwości ucznia, prowadzi obserwacje i badania związane z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

 2. analizuje przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia,

 3. współpracuje z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 4. wspiera nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,

 5. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

 6. organizuje działania profilaktyczne w celu zapobiegania pojawianiu się problemów, w tym zajęcia, konsultacje, warsztaty, prelekcje i pogadanki,

 7. zajmuje się szeroko rozumiana pedagogizacja uczniów i ich rodziców,

 8. prowadzi konsultacje w zakresie doradztwa np. dotyczącego wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu,

 9. współpracuje z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
  w rozwiązywaniu konfliktów klasowych, kontroli frekwencji i osiągnięć edukacyjnych),

 10. współpracuje z SCWEW, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutami, kuratorami rodzinnymi i sądowymi, przedstawicielami policji, poradniami zdrowia psychicznego.

Zadania rodziców:


 1. wspierają prace nauczycieli, wychowawców i dyrekcji szkoły przekazując wszelkie informacje dotyczące sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej uczniów, także związanej z negatywnymi skutkami pandemii, mające wpływ na realizację celów edukacyjnych szkoły,

 2. współpracują z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i pedagogiem specjalnym,

 3. aktywnie włączają się w życie szkoły, uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

 4. poznają się nawzajem, współpracują ze sobą i doskonalą swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontaktach: szkoła – dom,

 5. uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły,

 6. wyrażają swoją opinię o pracy szkoły, uczestniczą w pracy oddziałowej Rady Rodziców, reprezentują rodziców w Radzie Rodziców szkoły, w miarę możliwości wspomagają szkołę finansowo,

 7. biorą udział w zebraniach klasowych, monitorują na bieżąco oceny, frekwencję dziecka i inne informacje zawarte w dzienniku elektronicznym, sprawują opiekę nad młodzieżą w czasie wycieczek i imprez szkolnych,

 8. współpracują z wychowawcą w celu stworzenia jednolitego klimatu wychowawczego, umożliwiającego wszechstronny rozwój młodzieży, decydują o uczęszczaniu dzieci na lekcje religii, na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, dbają o właściwa formę spędzania czasu wolnego przez uczniów.


Zadania Samorządu Uczniowskiego:


 1. kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz umiejętności organizacyjnych w środowisku klasowym i szkolnym z uwzględnieniem zasad etyki i prawa obowiązującego w demokratycznym państwie,

 2. rozwijanie samorządności poprzez:

 3. organizowanie wyborów do rad klasowych i samorządu uczniowskiego,

 4. organizowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym, akcji pomocowych,

 5. reprezentowanie szkoły w środowisku, dbanie o dobre imię szkoły i wzbogacanie jej tradycji,

 6. reprezentowanie spraw młodzieży w organach szkoły,

 7. uczestniczenie w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły i w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów.Zadania niepedagogicznych pracowników szkoły:


 1. zwracanie uwagi na zachowanie uczniów w szkole,

 2. zwracanie uwagi na bezpieczne przebywanie ucznia w szkole,

 3. informowanie dyrektora szkoły o negatywnym zachowaniu uczniów i wypadkach na terenie szkoły.


Zadania wychowawcze zespołów klasowych:


 1. kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadzie koleżeństwa, życzliwości, i odpowiedzialności, 2) rozwijanie pomocy koleżeńskiej, 3) rozwijanie społecznej aktywności w szkole i w środowisku lokalnym, 4) budowanie poczucia przynależności i więzi ze szkołą, 5) aktywny udział w opracowaniu planu pracy wychowawcy klasowego.

 1. Zakładane efekty wychowawczo-profilaktyczne:


- uczniowie osiągają dojrzałość intelektualną, emocjonalną, psychiczną, duchową,

- dorastają do poczucia odpowiedzialności za własny rozwój osobowy i karierę zawodową,

- osiągają dojrzałość do życia w rodzinie, społeczeństwie, w państwie obywatelskim,

- mają poczucie przynależności do narodu, społeczności lokalnej i regionalnej, społeczności europejskiej i międzynarodowej,

- są patriotami, kultywują tradycje szkolne, lokalne i narodowe,

- angażują się w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

- z szacunkiem odnoszą się do innych narodów, ich kultur, systemów wartości, sposobów życia,

- są tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby innych, zwłaszcza przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

- dbają o zdrowie własne i innych ludzi,

- potrafią tworzyć środowiska sprzyjające zdrowiu,

- dbają o środowisko, wykazują postawę proekologiczną,

- nie ulegają nałogom. 1. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego


1) Program poddawany będzie ewaluacji formatywnej (bieżącej) i konkluzywnej (sumarycznej).


2) Celem ewaluacji jest:

 • uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,

 • uzyskanie informacji o efektach realizacji programu,

 • uzyskanie rzetelnej, obiektywnej informacji na temat sytuacji wychowawczej w szkole,

 • modyfikacja zadań i działań wychowawczo-profilaktycznych,

 • opracowanie programu poprawy efektywności działań.


3) Informacje do ewaluacji zbierane będą:

 • metodą bezpośrednią ( np. obserwacja, wywiad, rozmowa, analiza dokumentów szkolnych, analiza zachowania i osiągnięć uczniów),

 • metodą pośrednią (np. ankiety, sondaże, kwestionariusze badania postaw).


4) Ewaluatorami będą pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły.


5) Koordynatorem ewaluacji będą zespoły do spraw ewaluacji, dyrektor, wicedyrektor, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny.W bieżącym roku szkolnym należy:

 1. Wdrożyć działania dotyczące profilaktyki depresji i uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od nowoczesnych mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych.

 2. Rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania TIK.

 3. Wzmacniać zdrowie psychiczne uczniów, prowadzi kompleksowa pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 4. Wzmocnić kompetencje nauczycieli do edukacji uczniów przybyłych z zagranicy.

 5. Podjąć kompleksowe działania związane z poprawą świadomości i bezpieczeństwa uczniów oraz zachowań prozdrowotnych ukierunkowanych szczególnie na zasady ochrony zdrowia psychicznego oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej.

 6. Koordynować działania w obszarze KULTURA, upowszechniać kanon edukacji klasycznej, wprowadzać w dziedzictwo cywilizacyjne Europy.

 7. Upowszechniać edukację patriotyczną, nauczanie historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

 8. Położyć nacisk na wychowawczą rolę rodziny i tradycyjne wartości: piękno, dobro, szacunek, szlachetność, zdrowie, idee wolności i pokoju.

 9. Intensyfikować działania w zakresie rozwoju emocjonalnego uczniów, kształtowania pozytywnego obrazu własnej osoby, integracje i reintegracje zespołów klasowych.

 10. Włączać w obszar działań edukacyjnych innowacji.

 11. Przestrzegać procedur związanych z nieobecnościami nieusprawiedliwionymi uczniów, pracować nad poprawą frekwencji.

 12. Uwrażliwiać młodzieży na wiedzę z zakresu ekologii.

 13. Rozwijać postawy prospołeczne i działania w zakresie wolontariatu.

 14. Organizować wycieczki edukacyjne i integracyjne.

 15. Zwiększyć udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i innych formach aktywności.XI. Szczegółowy plan działań wychowawczo – profilaktycznych na rok szkolny 2022/2023


 1. Wychowanie do wartości, kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw uczniów:


- zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole dokumentami,

- przeprowadzenie zajęć z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem dotyczących: godności człowieka, jego praw i obowiązków,

- przełamywanie stereotypów i kształtowanie tolerancji wobec drugiego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z Ukrainy,

- wspieranie uczniowskich inicjatyw,

- udział w akcjach charytatywnych, akcjach honorowego krwiodawstwa,

- zapoznanie uczniów z zasadami demokracji, formami udziału obywateli w życiu publicznym,

- współorganizowanie przez uczniów dni otwartych w szkole,

- udział uczniów w konkursach artystycznych i recytatorskich,

- organizowanie apeli i audycji słowno-muzycznych z okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych,

- pogłębianie poczucia więzi i przynależności narodowej poprzez organizowanie wyjazdów do miejsc pamięci, muzeów, obiektów kultury

i popularyzujących osiągnięcia polskiej nauki - przedsięwzięcie MEIN „Poznaj Polskę”,

- uwrażliwienie młodzieży na problemy osób słabszych, z niepełnosprawnościami, starszych i chorych oraz dbałość o zdrowie,

- wspomaganie wychowawczej roli rodziny, między innymi przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego,

- wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego,

- przygotowywanie przez uczniów artykułów z życia szkoły do mediów,

- organizowanie i nadzorowanie działalności szkolnego koła PCK, szkolnego wolontariatu,

- promowanie działalności wolontariuszy wśród społeczności szkolnej i lokalnej,

- diagnozowanie zainteresowań czytelniczych,

- ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, zasad pracy w grupie, eliminowanie z życia szkoły agresji i przemocy rówieśniczej,

- wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, poszanowania norm i zasad społecznych,

- działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji

patriotycznej,

- nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

2. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i przedsiębiorczości uczniów:


- diagnoza potrzeb i oczekiwań środowiska uczniowskiego,

- promowanie i nagradzanie działalności uczniów na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

- współorganizowanie przez uczniów szkolnych i klasowych wycieczek, rajdów,

- aktywizowanie uczniów do pracy w samorządzie szkolnym i samorządach klasowych,

- nadzorowanie organizowanych przez uczniów imprez szkolnych,

- organizowanie powiatowych i szkolnych konkursów, szkolnego koła teatralnego,

- motywowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, przedmiotowych, artystycznych i sportowych,

- promowanie sukcesów uczniów w szkole i środowisku,

- śledzenie losów absolwentów, promowanie ich sukcesów.


3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z mediów:


- zapoznanie uczniów z procedurą postępowania w sytuacji cyberprzemocy, warsztaty, wykłady,

- organizowanie spotkań z funkcjonariuszami policji na temat konsekwencji prawnych wynikających z cyberprzemocy i wpływu internetu na zdrowie psychiczne nastolatków,

- przygotowywanie audycji edukacyjnych przez radiowęzeł,

- udział nauczycieli w szkoleniach rozwijających kompetencje informacyjno- komunikacyjne,

- roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie

informacyjno-komunikacyjne.


4. Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień:


- realizowanie narodowego programu zdrowia: „Wybierz życie, pierwszy krok”, „Ars-czyli jak dbać o miłość”, „Znamię! Znam je?”, „Podstępne

WZW”,

- prowadzenie zajęć na temat szkodliwości nałogów i zachowań ryzykownych, niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, internetu

telefonów komórkowych i telewizji,

- prowadzenie zajęć dotyczących zdrowego stylu odżywiania, aktywności ruchowej, współczesnych chorób cywilizacyjnych np. depresja, uczenie

sposobów radzenia sobie ze stresem i wyrażania własnych emocji,

- udział uczniów w kampaniach profilaktycznych i społecznych,

- realizowanie założeń powiatowego programu dotyczącego walki z czerniakiem,

- zorganizowanie dla zainteresowanych uczniów kursu pierwszej pomocy przedmedycznej,

- propagowanie wśród uczniów i rodziców idei dawstwa szpiku kostnego,

- wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjno-profilaktycznych,

- rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów, organizowanie rozgrywek o zasięgu międzyszkolnym, lokalnym i wojewódzkim,

- podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

- budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie oparcia w najbliższym środowisku w sytuacjach trudnych,

- podniesienie poziomu wiedzy uczniów i rodziców w zakresie działania środków psychoaktywnych.5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo zawodowe:


- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów ich zainteresowań

i uzdolnień,

- wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez bieżącą pracę u uczniem i edukacje włączającą,

- realizowanie ustalonych dla uczniów form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dbanie o zdrowie psychiczne uczniów,

- wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

- prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami mającymi trudności w nauce,

- organizowanie spotkań dla uczniów i nauczycieli ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kam. i SCWEW,

- prowadzenie systematycznej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,

- udzielanie bieżących porad i konsultacji uczniom,

- sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi i trudną sytuacją rodzinną,

- prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego oraz kierowanie uczniów do poradni w celu preorientacji zawodowej,

- umożliwianie poznawanie własnych zasobów przez uczniów, świata zawodów i rynku pracy, możliwości samodoskonalenia przez całe życie

i planowania własnego rozwoju oraz ułatwianie podejmowania decyzji edukacyjno-zwodowych,

- doradztwo grupowe i indywidualne dla uczniów,

- udział uczniów w giełdzie uczelni wyższych,

- organizowanie wyjazdów na Salon Maturzystów, wykłady i zajęcia laboratoryjne, pokazowe na wyższych uczelniach,

- doskonalenie umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji,

- organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy,

- udział w obchodach Dnia Przedsiębiorczości.


 1. Rozwijanie aktywnej współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi wychowanie, opiekę i profilaktykę:


- spotkania dyrekcji szkoły, wychowawców oraz pozostałych nauczycieli z rodzicami (przedstawienie personalne),

- zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły,

- przeprowadzenie szkolenia rodziców dotyczące korzystania z dziennika elektronicznego, przekazanie loginu i hasła,

- współtworzenie przez rodziców szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

- pedagogizacja rodziców w tematyce depresji dzieci i młodzieży oraz zachowań ryzykownych, uzależnień od nowoczesnych mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych, - organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów, - współorganizowanie przez rodziców imprez, uroczystości szkolnych, wycieczek, - informowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy psychologicznej i materialnej, - współpraca z instytucjami wspierającymi wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną funkcję szkoły, - współpraca rodziców ze Stowarzyszeniem „Erbel –Szkoła Przyszłości”.

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych:


- udział w akcji proekologicznych,

- omawianie problematyki ekologicznej na zajęciach szkolnych min. zajęciach z wychowawcą,

- udział uczniów w konkursach ekologicznych,

- organizowanie wycieczek i rajdów do miejsc ochrony przyrody,

- organizowanie wyjazdów edukacyjno-krajoznawczych,

- wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
XII. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

XII.I. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia ucznia:

W przypadku pozyskania informacji o złym samopoczuciu ucznia nauczyciel zobowiązany jest:

 1. Zapewnić dziecku fachową opiekę poprzez doprowadzenie dziecka do gabinetu pielęgniarki szkolnej, która od danego momentu wszczyna dalsze postępowanie wobec ucznia.

 2. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel doprowadza ucznia do sekretariatu, gdzie pozostawia ucznia pod opieką członków dyrekcji lub pracowników sekretariatu (sam wraca do klasy). Osoba odpowiedzialna za ucznia podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (wezwanie pogotowia, rodziców, bądź obserwacja ucznia).

 3. W przypadku pogorszeniu stanu zdrowia ucznia dyrekcja powiadamia każdorazowo rodziców/prawnych opiekunów ucznia, niezależnie od podjętej decyzji.

 4. W przypadku konieczności wezwania pogotowia pielęgniarka bądź inna osoba odpowiedzialna w danym momencie za ucznia zobowiązana jest do telefonicznego poinformowania opiekunów prawnych ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły lub udania się do szpitala.

 5. W sytuacji zabrania dziecka przez pogotowie ratunkowe dyrekcja wyznacza osobę, która do czasu przybycia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia będzie czuwała nad uczniem na terenie szpitala.

 6. Jeśli uczeń nie jest w stanie dotrzeć do sekretariatu szkoły, nauczyciel zapewnia uczniowi bezpieczną pozycję w klasie (lub w pomieszczeniu, w którym doszło do pogorszenia stanu zdrowia), zawiadamia pracowników sekretariatu i dyrekcję szkoły, prosi o wezwanie pogotowia i o zawiadomienie rodziców. Jednocześnie wzywa do pomieszczenia pielęgniarkę szkolną. Dyrekcja wyznacza osobę, która zajmie się uczniami w czasie nieobecności nauczyciela.XII.II. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją:

Kroki jakie powinien podjąć nauczyciel po uzyskaniu informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, stosuje cyberprzemoc, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji:

 1. Przekazać informację wychowawcy klasy.

 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora Szkoły.

 3. Wychowawca wzywa do szkoły opiekunów prawnych ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału dziecka w programie terapeutycznym.

 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 5. Podobną procedurę jak w punkcie 4 stosuje się w przypadku wykorzystania przez szkołę wszystkich dostępnych środków oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.) i braku jakichkolwiek oczekiwanych rezultatów.

 6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.XII.III. Kroki jakie powinien podjąć nauczyciel, gdy podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem środków zmieniających świadomość:

 1. Procedury jak w punkcie I.

 2. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (max. do 24 h). O fakcie umieszczenia zawiadamia się opiekunów prawnych oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

 3. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

 4. Zażywanie środków zmieniających świadomość na terenie szkoły przez ucznia podlega zgłoszeniu policji. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.XII.IV. Kroki jakie powinien podjąć nauczyciel w przypadku, gdy znajdzie na terenie szkoły substancje budzące podejrzenie :

 1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej innych osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.

 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.XII. V. Kroki jakie powinien podjąć nauczyciel, gdy podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje zmieniającą świadomość:

 1. swoich spostrzeżeniach powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły, którzy zawiadamiają opiekunów prawnych ucznia i wzywają ich do natychmiastowego stawiennictwa.

 2. Dyrektor lub pedagog zawiadamiają policję, która podejmuje dalsze działania.XII.VI. Kroki jakie powinien podjąć nauczyciel wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

 1. Niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły.

 2. Podejmuje próbę ustalenia okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

 3. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę dyrektorowi Szkoły lub pedagogowi szkolnemu, którzy powiadamiają rodziców ucznia – sprawcy.

 4. Pedagog lub dyrektor szkoły niezwłoczne powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

 5. Zabezpiecza się ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje się je policji.XII.VII. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

 1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły, którzy powiadamiają rodziców/ opiekunów ucznia.

 2. Dyrektor szkoły lub pedagog powiadamiają organy ścigania.
XII.VIII. Procedury postępowania wobec uczniów opuszających zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia:


 1. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek sprawdzania obecności na każdych zajęciach lekcyjnych, a rodzice mają obowiązek kontrolować frekwencję dziecka na bieżąco w dzienniku elektronicznym.

 2. Wychowawca ma obowiązek kontroli i analizy frekwencji uczniów.

 3. Gdy uczeń opuścił 10 godzin bez usprawiedliwienia (usprawiedliwienia przyjmowane są do 15-go każdego następnego miesiąca, z wyjątkiem miesięcy kończących półrocza) wychowawca udziela uczniowi upomnienia i fakt ten odnotowuje w dzienniku elektronicznym. Kieruje jednocześnie ucznia do pedagoga szkolnego w celu zbadania sytuacji. Pedagog spisuje informacje na ten temat i przekazuje je do wychowawcy.

 4. W przypadku kolejnych nieobecności nieusprawiedliwionych- łącznie 20 godzin- wychowawca udziela uczniowi nagany wychowawcy. Powiadamia o tym fakcie za pomocą dziennika elektronicznego rodziców ucznia oraz pedagoga szkolnego.

 5. W przypadku kolejnych nieobecności nieusprawiedliwionych- łącznie 40 godzin- wychowawca z pedagogiem szkolnym podejmują interwencję, ustalają z rodzicami i uczniem działania naprawcze. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku w uwagach o uczniu. Pedagog monitoruje dalszą frekwencję ucznia i w przypadku powtarzających się nieobecności ucznia wzywa na rozmowę do Szkoły rodzica. Z rozmowy sporządza się protokół, który podpisuje rodzic, uczeń i pedagog.

 6. Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 60 godzin wychowawca zwołuje zespół wychowawczy i razem podejmują decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego oraz Samorządu Uczniowskiego wnioskuje o skreślenie ucznia z listy uczniów. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej kwestii.

 7. W przypadku, gdy istnieją przesłanki, że zachowanie ucznia ulegnie poprawie, Dyrektor może nie podjąć decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły. Istnieje wtedy możliwość podpisania kontraktu między uczniem, rodzicem i szkołą. W kontrakcie ustala się

 8. Warunki i zasady postępowania, do przestrzegania których zobowiązuje się uczeń. Kontrakt obowiązuje do zakończenia zajęć w danym roku szkolnym.

 9. W przypadku niedotrzymania warunków kontraktu dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.


XII.IX. Procedury – zalecenia MEiN- stanowią odrębny dokument

XIII. Wnioski:

 1. Rozbudzanie pasji, motywacji do nauki np. poprzez ciekawe metody i narzędzia pracy.

 2. Przeciwdziałanie agresji słownej, fizycznej i psychicznej.

 3. Budowanie systemu wartości .

 4. Konsekwentne egzekwowania ustalonych w szkole norm i zasad.

 5. Rozwiązywanie problemów wspólnie z rodzicami/opiekunami.

XIV. Kalendarz imprez i uroczystości 2022/2023 – w załączniku.

XV. Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych

STREFA

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN


I

N

T

E

L

E

K

T

U

A

L

N

A

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele , wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny

Cały rok szkolny

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu aktywnych metod i form pracy

Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy

nauczyciele, wychowawcy,

Koordynator WDN, dyrektor i wicedyrektor

Zgodnie z harmonogramem i planem pracy kół zajęć prowadzonych przez konkretne osoby, zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie


Zgodnie z terminami obserwacji lekcji ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

Zajęcia z orientacji zawodowej, lekcje przedsiębiorczości
wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny, doradca zawodowy

Zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach

Kształtowanie postawy twórczej

Zajęcia artystyczne, sportowe, naukowe szkolne imprezy rozwijające twórcza postawę uczniów, zajęcia we współpracy ze specjalistami, szkołami wyższymi, wolontariat

wychowawcy, nauczyciele, koordynator wolontariatu szkolnego
Cały rok szkolny


Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

Warsztaty w klasach 1-4, lekcje wychowawcze, debaty, konkursy, praca w Samorządzie Uczniowskim


wychowawcy, nauczyciele, Samorząd Uczniowski

Cały rok szkolny

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, zajęcia dodatkowe, wyrównawcze i wspomagające, ewaluacja wyników z egzaminów maturalnych

wychowawcy, nauczyciele, przewodniczący zespołów przedmiotowych, dyrektor ,

wicedyrektor

Cały rok szkolny, zgodnie z planem zajęć dodatkowych

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego

wychowawcy, nauczyciele pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny

Zgodnie z harmonogramem zajęć i planem pracy pedagoga szkolnego


M

O

R

A

L

N

A

Kształtowa­nie szacun­ku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jed­nostki oparte na poszano­waniu osoby ludzkiej

Działalność charytatywna, wolontariat szkolny i szkolne koło PCK, zajęcia integracyjne i profilaktyczne


Samorząd Uczniowski, wychowawcy, koordynator szkolnego PCK, koordynator szkolnego wolontariatu , pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny, specjaliści/ edukatorzy, terapeuci

Cały rok szkolny, według potrzeb klas i indywidualnych potrzeb uczniów, zgodnie z planem działania wolontariatu szkolnego i koła PCK

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowe­go i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycz­nych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu, wycieczki edukacyjne, ścienne gazetki tematyczne, działania w ramach koła historycznego

nauczyciele, wychowawcy

Cały rok szkolny,

zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie


Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

Wycieczki edukacyjne, tematycz­ne lekcje wychowawcze

nauczyciele, wychowawcy

Cały rok szkolny, zgodnie z harmonogramem planowych wycieczek i planem lekcji wychowawczych

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształce­nie posta­wy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

Lekcje wychowaw­cze poświęcone tej tematyce, zajęcia integracyjne, zajęcia profilaktyczne, wycieczki edukacyjne, Euro Erblo

wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny , specjaliści/ edukatorzy, terapeuci

Cały rok szkolny, według potrzeb klas i indywidualnych potrzeb uczniów, zgodnie z harmonogramem planowych wycieczek i planem lekcji wychowawczych

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzyw­dę drugiego człowieka, agresję

Lekcje wychowaw­cze poświęcone tej tematyce, zajęcia i warsztaty integracyjne, zajęcia profilaktyczne, wycieczki edukacyjne

wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny specjaliści/ edukatorzy, terapeuci

Cały rok szkolny, według potrzeb klas i indywidualnych potrzeb uczniów, zgodnie z harmonogramem planowych wycieczek i planem lekcji wychowawczych

Promowanie zdrowego sty­lu życia

Imprezy szkolne propagujące zdrowy styl życia, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka, zajęcia sportowe –SKS, omówienie zasad sta­tutu szkoły i regulami­nów szkolnych, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, zajęcia profilaktyczne,

poznanie skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, zachęcanie do aktywności fizycznej, pogłębianie wiedzy na temat zdrowia i konieczności przeprowadzania badań profilaktycznych, kształtowanie troski o zdrowie własne i innych, współpraca z ośrodkami kultury, udział w wydarzeniach sportowych organizowanych poza szkoła, promowanie zrównoważonych form spędzania czasu w związku ze zwiększonym korzystaniem z monitorów komputerów i smartfonów, uświadamianie zagrożeń jakie niosą ze sobą współczesne technologie informatyczne i stałe bycie „online”

na­uczyciele biologii i wychowania fizycznego, wycho­wawcy klas, pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog szkolny, specjaliści/ edukatorzy, terapeuci


Cały rok szkolny, zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości szkolnych, planem lekcji wychowawczych


S

P

O

Ł

E

C

Z

N

A

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze ist­nienia osoby ludzkiej, a tak­że o społecz­nym aspekcie bycia uczniem szkoły

Lekcje wychowaw­cze poświęcone tej tematyce, obóz integracyjny, zajęcia i warsztaty integracyjne, zajęcia profilaktyczne, zajęcia dydaktyczne poświęcone tej tematyce

nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog szkolny, dyrektor

Cały rok szkolny, według potrzeb klas i indywidualnych potrzeb uczniów, obóz integracyjny - wrzesień

Uczenie działania ze­społowego, tworzenia kli­matu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętno­ści słuchania innych i ro­zumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokra­cji

Lekcje wychowaw­cze poświęcone tej tematyce, zajęcia i warsztaty integracyjne, zajęcia profilaktyczne, zajęcia dydaktyczne poświęcone tej tematyce, praca w Samorządzie uczniowskim

i Młodzieżowej Rady Miasta, warsztaty z zakresu komunikacji społecz­nej, pracy w zespo­le, funkcjonowania wśród innych, ana­lizy sytuacji proble­mowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania. Wybory do Samorzą­du uczniowskiego/ wybory samorządów klasowych/ Młodzieżowej Rady Miasta, bieżąca kontrola ich działalno­ści, wybory opiekuna Samorządu uczniow­skiego, debaty, imprezy szkolne

wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, specjaliści/ edukatorzy, Samorząd Uczniowski

Cały rok szkolny, zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości szkolnych, planem lekcji wychowawczych rok szkolny, planem pracy pedagoga szkolnego

Doskonalenie kultury bycia.

Lekcje wychowawcze, zajęcia integracyjne i profilaktyczne

nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny

Cały rok szkolny, według potrzeb klas i indywidualnych potrzeb uczniów

Kształtowa­nie posta­wy szacunku wobec środo­wiska natural­nego

Udział w akcji sprzą­tanie świata, konkursach ekologicznych, udział w akcjach charytatywnych, wycieczki krajoznawcze

nauczyciele biologii, wychowawcy, pedagog szkolny, koordynator szkolnego wolontariatu

Cały rok szkolny, zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości szkolnych i planem lekcji wychowawczych rok szkolny

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na rynku pracy

Zajęcia z doradcą zawodowym, lekcje z podstaw

przedsiębiorczości, udział w giełdach szkół, spotkania z pracownikami PUP i innymi specjalistami w zakresie doradztwa zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert i dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, lekcje wychowawcze na ten temat


doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, specjaliści/ edukatorzy

Cały rok szkolny, zgodnie z planem pracy doradcy zawodowego i innych nauczycieli oraz pedagoga szkolnego

Kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej poprzez poruszanie istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych, środowiskowych).

Zajęcia profilaktyczne, lekcje wychowawcze

zaproszeni specjaliści w danej dziedzinie, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny

Cały rok szkolny, według potrzeb klas i indywidualnych potrzeb uczniów

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych

Monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych, rozmowy z uczniami i rodzicami w celu zdiagnozowania przyczyn niskiej frekwencji, zintegrowanie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku nauki


dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog szkolny

Cały rok szkolny,

zgodnie z harmonogramem zebrań, spotkania i kontakty wynikające z potrzeb

Objęcie opieką
uczniów z
problemami
zdrowotnymi,
posiadających opinie
i orzeczenia z poradni
specjalistycznych

Realizacja zaleceń zawartych w dokumentacji ucznia dostosowana do jego indywidualnych potrzeb, okazywanie zrozumienia dla uczniów z problemami zdrowotnymi, np. poprzez
organizowanie pomocy koleżeńskiej, śledzenie zmian w aktualnych przepisach prawa oświatowego, konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i innych instytucji wspierających, wspomaganie rodziców w nawiązywaniu kontaktu z poradniami specjalistycznymi w kwestiach orzecznictwa i udzielania wsparcia, realizacja zadań edukacji włączającej

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny

Cały rok szkolny według potrzeb klas i indywidualnych potrzeb uczniów oraz ich rodziców


E

M

O

C

J

O

N

A

L

N

A

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

Lekcje wychowawcze na ten temat, zajęcia profilaktyczne, edukacyjne, wyrównawcze, konkursy, zawody , olimpiady

nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog szkolny

Cały rok szkolny,

według potrzeb klas i indywidualnych potrzeb uczniów

Wspieranie rodzinnych więzi emocjonalnych

Tematyczne godziny wychowawcze promujące rolę rodziny, pedagogizacja rodziców, kształtowanie pozytywnych więzi rodzinnych


dyrektor, wychowawcy nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny

Cały rok szkolny, według potrzeb klas i indywidualnych potrzeb uczniów oraz ich rodziców

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

Zajęcia integracyjne w klasach, wyjścia, wycieczki, zajęcia profilaktyczne, lekcje wychowawcze

dyrektor, wychowawcy nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny

Cały rok szkolny, według potrzeb klas i indywidualnych potrzeb uczniów oraz ich rodziców

XVI. Postanowienia końcowe

Program wychowawczo-profilaktyczny I Licem Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku- Kamiennej nie stanowi zamkniętego katalogu zasad. Podlega nieustannej ewaluacji i modyfikacji - adekwatnie do potrzeb i możliwości społeczności szkolnej.

Jest akceptowany przez ogół społeczności szkolnej- rodziców, uczniów oraz nauczycieli.

Program podlega ewaluacji w każdym roku szkolnym.


Pliki do pobrania

Program wych-prof 2021-2022 .pdf