O klasie dwujęzycznej

Czym jest dwujęzyczność?

            Dwujęzyczność to inaczej bilingwizm, czyli umiejętność posługiwania się w tym samym stopniu dwoma językami w mowie i piśmie.

            Dwujęzyczność w szkole to system oparty na nauczaniu poszczególnych przedmiotów z wykorzystaniem dwóch języków – ojczystego i obcego. Taki sposób kształcenia rozwija kompetencje językowe i pozwala uczniom swobodnie posługiwać się językiem obcym.

            W klasach dwujęzycznych wykorzystywany jest system CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, co oznacza, że na lekcjach np. historii, biologii, geografii czy wychowania fizycznego zajęcia prowadzone są częściowo po polsku, a częściowo w języku obcym.

            Poziom dwujęzyczny jest nieco bardziej zaawansowany i odpowiada stopniowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Czym charakteryzują się klasy dwujęzyczne w Erblu? 

 

            W klasach dwujęzycznych nauka wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) obejmuje 6 godzin tygodniowo.

            Większość treści na przedmiotach realizowanych dwujęzycznie jest przekazywana w języku polskim, a wybrane elementy w języku obcym. Na lekcjach wykorzystywane są ciekawe metody dydaktyczne z użyciem materiałów źródłowych w języku angielskim czy niemieckim. Co ważne- na tych przedmiotach  uczeń nie jest oceniany za umiejętności językowe.

            Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego współpracują z nauczycielami przedmiotów profilowych, wprowadzając dodatkowe słownictwo tematyczne, aby ułatwić uczniom zrozumienie treści przekazywanych w języku obcym.

            W przyszłym roku szkolnym planujemy utworzenie trzech klas dwujęzycznych – klasa dwujęzyczna humanistyczno-prawna i dwujęzyczna klasa biologiczna z językiem angielskim oraz klasa geograficzno-ekonomiczna z językiem niemieckim.

            Dokładny opis profili znajdziesz tutaj:


 Dlaczego warto wybrać klasę dwujęzyczną?

 

         Znajomość języków obcych jest obecnie atutem we wszystkich dziedzinach życia.

         W erze globalizacji klasa dwujęzyczna daje lepszy start w przyszłość.

         Dwujęzyczność pozwala  na głębsze zrozumienie języka oraz otwarcie się na inne kultury,

         Można poznawać literaturę, historię, kulturę innych krajów.

         Ucząc się dwujęzycznie przełamuje się barierę językową, co prowadzi do płynnego posługiwania się językiem obcym, a to pozwala  na budowanie relacji i komunikacji z  rówieśnikami z innych krajów.

         Nauka dwujęzyczna pobudza kreatywność oraz zwiększa  pewność siebie.

         Wybierając klasę dwujęzyczną i zdając maturę dwujęzyczną z języka obcego, można liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji na wyższe uczelnie.

         Ilość kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim oferowanych przez polskie renomowane uczelnie systematyczne wzrasta, uczeń po klasie dwujęzycznej ma większe szanse dostać się na takie studia.

         Wysokie kompetencje językowe  umożliwią studiowanie nie tylko w Polsce, ale także dają możliwość kontynuowania edukacji za granicą.

         W klasie dwujęzycznej można po prostu ciekawie spędzić czas, biorąc udział w licznych aktywnościach związanych z nauką języka obcego: lekcjach z native speakerem, konkursach, wydarzeniach kulturalnych, wymianach międzynarodowych, kontaktach z rówieśnikami ze szkół w innych krajach w ramach eTwinningu, wyjazdach do British Council w Warszawie czy zajęciach koła teatralnego w języku angielskim.

 

Dwujęzyczność w świetle badań

 

            Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują , iż dwujęzyczność zwiększa neuroplastyczność mózgu oraz wpływa na opóźnienie starzenia się mózgu.

            Ponadto uczniowie dwujęzyczni osiągają wyższe wyniki w nauce, a dwujęzyczność zapewnia im wszechstronny rozwój. Stosowanie języka obcego jest używane przez osoby dwujęzyczne jako narzędzie do poznawania świata.

            U osób dwujęzycznych obserwuje się wyższy poziom myślenia, które jest podstawą twórczości, niż u ich jednojęzycznych rówieśników. Osoby takie dzięki selektywnej uwadze wybierają z licznych sygnałów dochodzących z otoczenia, te, które mają znaczenie.

             Badania wskazują też, że dwujęzyczność może przynieść wiele innych korzyści poznawczych. Uczniowie, którzy znają dwa języki, prędzej zyskują świadomość językową, postrzegając język jako kod, podlegający pewnym regułom. Dzięki temu mogą szybciej i skuteczniej uczyć się następnych języków.

 

Co o dwujęzyczności w szkole mówią przepisy?

 

            Art. 25 Prawo oświatowe (Dz.U.2017.0.59 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.) stanowi, że "w szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne. W przypadku szkoły podstawowej oddziały dwujęzyczne, o których mowa w ust. 1, tworzy się począwszy od klasy VII."

            Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch językach są:

• co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski,

• w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

 

 


Pliki do pobrania

ulotka.pdf